Ανάπτυξη του “Institution for Growth – Greek SME Finance S.A.” και δανειοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ανταγωνιστικούς όρους

Προς:

κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Προκειμένου να διευκολύνει τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού με την επωνυμία “Institution for Growth – Greek SME Finance S.A.”. Το εν λόγω επενδυτικό ταμείο που λειτουργεί στο πλαίσιο του ν.4224/2013 (αρ.3 επ.), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το αρ. 81 του ν.4307/2014, δανειοδοτήθηκε κατ’ αρχάς με πόρους του ΠΔΕ μέσω της “ΕΤΕΑΝ Α.Ε.”, ύψους 100 εκ. €, και της γερμανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW), επίσης ύψους 100 εκ. €.

Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών χρηματοδότησης που υπογράφηκαν με ελληνικές τράπεζες και τη μόχλευση των κεφαλαίων αυτών, εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 2014 τα πρώτα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 200 εκ. €, εκτιμάτο δε ότι θα χορηγούνταν με διεθνώς ανταγωνιστικούς όρους δάνεια συνολικού ύψους 500 – 700 εκ. €. Η χρηματοδότηση αυτή με ευνοϊκούς όρους είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και ανάπτυξη της εγχώριας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε μια συγκυρία που μετά τον Ιανουάριο 2015 εξελίχθηκε σε περίοδο χρηματοπιστωτικής ασφυξίας για την πραγματική οικονομία.

Κατόπιν τούτων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Πόσα δάνεια, με ποιο επιτόκιο, τι ύψους και από ποιες τράπεζες έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί μέσω πόρων του “IfG – Greek SME Finance SA”;

β) Προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα περαιτέρω ανάπτυξης του εν λόγω επενδυτικού ταμείου με τη σύσταση νέων υποκεφαλαίων (sub – funds) και σύμφωνα με το ν.4224/2013, ώστε να χρηματοδοτηθούν ειδικοί και υποσχόμενοι τομείς, όπως οι καινοτόμες επιχειρήσεις;

γ) Έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί σε επαφές και ενέργειες περαιτέρω προσέλκυσης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, κατά το υπόδειγμα της KfW, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του εγχειρήματος;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο