​Αναθεώρηση του πτωχευτικού δικαίου – εξυγίανση επιχειρήσεων

Προς:

α) κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

β) κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών για την ταχεία διεκπεραίωση των πτωχεύσεων και την εξυγίανση βιώσιμων επιχειρήσεων δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης της οικονομίας, την αποκατάσταση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και τη δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων εργασίας.

Μεταξύ των δυνατοτήτων που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, πέραν της πτώχευσης, περιλαμβάνονται η προ-πττωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα – ν.3588/2007), η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία (αρ.106 ΙΑ Πτωχευτικού Κώδικα), η έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών (αρ.62-67 ν.4307/2014) και η έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων (αρ.68-77 ν.4307/2014).

Τον Αύγουστο του 2015 εισήχθησαν συγκεκριμένες αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα (ΠτΚ), όπως η διεύρυνση της προ-πτωχευτικής διαδικασίας σε οφειλέτες που αντιμετωπίζουν απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητας (αρ.99§1 ΠτΚ), η χρονική επέκταση της περιόδου διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της επιχείρησης (αρ.101 ΠτΚ), η απλοποίηση της διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 106 ΙΑ ΠτΚ κ.α. (υποπ. Γ.3 του αρ.2 του ν.4336/2015).

Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο και στο πλαίσιο του οικείου Μνημονίου Συνεννόησης, η Κυβέρνηση δεσμεύθηκε, έως τα τέλη Ιουνίου 2016, να αξιολογήσει συνολικώς την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα (insolvency) και να προβεί στις απαιτούμενες τροποποιήσεις (ΦΕΚ Α’ 94 σ.1025).

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Πόσες αιτήσεις κηρύξεως σε πτώχευση (αρ. 5 ΠτΚ) εκκρεμούν σήμερα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και πόσες αποφάσεις επί τέτοιων αιτήσεων (αρ.6,7 ΠτΚ) έχουν εκδοθεί την περίοδο 2010-2015 ανά έτος και κατηγορία πτωχεύσαντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

β) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του ΠτΚ εκκρεμούν σήμερα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και πόσες αποφάσεις για το άνοιγμα της διαδικασίας (αρ.101 ΠτΚ) και, εν συνεχεία, για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης (αρ. 106 ζ ΠτΚ) έχουν εκδοθεί την περίοδο 2010-2015 ανά έτος και κατηγορία αιτήσαντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

β) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του αρ.106 ΙΑ του ΠτΚ εκκρεμούν σήμερα σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και πόσες αποφάσεις επί τέτοιων αιτήσεων έχουν εκδοθεί την περίοδο 2010-2015 ανά έτος και κατηγορία αιτήσαντος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

γ) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών του αρ.62 ν.4307/2014 υποβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου και πόσες αποφάσεις επ’ αυτών (αρ.63) έχουν εκδοθεί.

δ) Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων του αρ.68 ν.4307/2014 υποβλήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου και πόσες αποφάσεις επ’ αυτών (αρ.71) έχουν εκδοθεί.

ε) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή σε ποια συμπεράσματα έχει καταλήξει η Κυβέρνηση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πτωχευτικού δικαίου και την τροποποίησή του

Μετάβαση στο περιεχόμενο