Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής – εισφοροδιαφυγής – έλεγχοι εμβασμάτων υπηκόων τρίτων χωρών

Προς:

α) κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

β) κ. Υπουργό Οικονομικών

γ) κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας από υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται στη χώρα, συχνά χωρίς να διαθέτουν καν άδεια διαµονής, συνηγόρησαν στην εισαγωγή, με το άρθρο 123 του ν.4249/2014 (Α΄ 73) μιας διαδικασίας ελέγχου της αποστολής χρηµατικών εµβασµάτων στο εξωτερικό µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων επιχειρήσεων που διενεργούν ή διαµεσολαβούν στις συναλλαγές αυτές.

Με την εν λόγω διάταξη προβλέφθηκε η διενέργεια των συναλλαγών αυτών µε την επίδειξη εν ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου και θεώρησης εισόδου ή άδειας διαµονής, εφόσον δε το αποστελλόµενο ποσό υπερβαίνει το τεσσαρακονταπλάσιο του κατωτάτου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ανά µήνα, επιβάλλεται η τήρηση των µέτρων συνήθους δέουσας επιµέλειας του άρθρου 13 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166) «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές αυτές οφείλουν να τηρούν στοιχεία σχετικά με το ύψος των αποστελλόμενων εμβασμάτων ανά μήνα και ανά αποστολέα ώστε να διευκολύνεται η εφαρµογή της εν λόγω ρύθµισης, σε περίπτωση δε που δεν πληρούνται οι όροι της, να µην διενεργούν την αιτούµενη συναλλαγή.

Κατόπιν τούτων,

ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Ποιο είναι το συνολικό ύψος των χρηματικών εμβασμάτων που εστάλησαν κατά το έτος 2015 από υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που διαμένουν στην Ελλάδα προς τρίτες χώρες µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων επιχειρήσεων που διενεργούν ή διαµεσολαβούν στις συναλλαγές αυτές, ποιος είναι ο αριθμός των σχετικών συναλλαγών και ο αριθμός των αποστολέων.

β) Ποιο ποσοστό των συναλλαγών αυτών υπερέβαινε το όριο της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν.4249/2014, πέραν του οποίου επιβάλλεται η εφαρμογή των μέτρων της συνήθους δέουσας επιμελείας του άρθρου 13 του ν.3691/2008 και πως διασφαλίζεται ότι αυτά πράγματι τηρήθηκαν.

γ) Έχουν διασταυρωθεί τα στοιχεία από τις συναλλαγές αυτές με τα δεδομένα της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ), ώστε να ελεγχθεί εάν τα αποσταλέντα ποσά έχουν δηλωθεί νόμιμα και έχουν κρατηθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο