Ανύπαρκτη η συμμετοχή της Ελλάδος στις χρηματοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

Προς:

κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (European Fund for Strategic Investments – EFSI) συστήθηκε το 2015 (Κανονισμός ΕΕ 2015/1017), βρίσκεται στον πυρήνα της επενδυτικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής Γιουνκέρ και αποσκοπεί στην κινητοποίηση τουλάχιστον 315 δισ. € ως επιπρόσθετων επενδύσεων στην ΕΕ κατά τα επόμενα τρία έτη, χρηματοδοτώντας σχέδια υποδομών, καινοτομίας, μικρομεσαίες (SMEs) και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) επιχειρήσεις.

Το EFSI σχεδιάστηκε ως ένα ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο που λειτουργεί βάσει των υποβαλλόμενων προτάσεων, χωρίς δηλ. εκ των προτέρων κατανομή πόρων ανά τομέα ή γεωγραφική περιοχή, πρόσφατα δε ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα της έως τώρα δραστηριότητάς του: μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 είχαν εγκριθεί 42 επενδυτικά σχέδια υποδομών και καινοτομίας με χρηματοδότηση 5,7 δισ. € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) / Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και συνολικό ύψος επένδυσης 25 δισ. € για δεκάξι χώρες μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης 84 συμφωνίες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με χρηματοδότηση 1,8 δισ. € από την EIB/EIF και συνολικό ύψος επένδυσης 25 δισ. € για δεκαοκτώ χώρες μέλη της ΕΕ.

Παρ’ ότι η παρούσα Κυβέρνηση είχε παραλάβει, τον Ιανουάριο του 2015 από την προκάτοχό της, σχετική προπαρασκευή που περιλάμβανε προτεινόμενα προς χρηματοδότηση έργα, εντούτοις, καθ’ όλο το 2015, αδιαφόρησε για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, με αποτέλεσμα η χώρα μας να απουσιάζει από τον ανωτέρω πίνακα, σε μια περίοδο που, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειάζεται την κινητοποίηση κάθε πρόσφορου και διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Για ποιο λόγο δεν έχουν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί οι ευκαιρίες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων;

β) Σκοπεύει, έστω και καθυστερημένα, η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την υπέρ της χώρας μας αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου;

Μετάβαση στο περιεχόμενο