Αξιοποίηση Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και ενίσχυση της απασχόλησης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προς:

κα. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Η αύξηση των φόρων, η μείωση των εισοδημάτων και το κλίμα διαρκούς ανασφάλειας και φόβου που καλλιεργεί η κυβέρνηση στην κοινωνία, μεταφράζεται σε βαθιά ύφεση και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας ανά την επικράτεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την ανεργία το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η οποία ανήλθε σε ποσοστό 24,5% στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η αντιστροφή του κλίματος αυτού απαιτεί την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3 δις ευρώ περίπου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. C/2007/5534/12.11.07 απόφαση της Ε.Ε.. Σημειώνεται ότι ποσοστό περίπου 54% της συνολικής δημόσιας δαπάνης κατανέμεται στον Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 3 (Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση), ποσοστό 18% στον ΑΠ 2 (Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων), ποσοστό 10% στον ΑΠ 4 (Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών) και ποσοστό 12,5% στον ΑΠ 5 (Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας – Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού).

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Ποιες δράσεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και με τι προϋπολογισμό έχουν προκηρυχθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων;

β) Σε ποια φάση υλοποίησης ευρίσκονται οι δράσεις αυτές και πόσα συνολικά άτομα μετέχουν σε αυτές.

γ) Τι ποσοστό απορρόφησης εκπροσωπούν αυτές σε σχέση προς το συνολικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό του επιχειρησιακού προγράμματος για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο