Εφαρμογή νόμου – πλαισίου απλοποίησης αδειοδοτήσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Προς:

κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων, να απαλλαγούν αυτές από διοικητικά άχθη, κόστη και καθυστερήσεις και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, εισήχθη, προ ενός έτους, ο ν.4262/2014 (Α΄114) ‘Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις’.

Στόχευση του εν λόγω νόμου – πλαισίου είναι : α) για μια σειρά δραστηριοτήτων να μην απαιτείται η αδειοδότησή τους, αλλά να αρκεί μία δήλωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ ή / και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), β) για μια σειρά άλλων επιχειρήσεων, μεγαλύτερης όχλησης να αρκεί μία δήλωση αυτό-συμμόρφωσης προς εκ των προτέρων καθορισμένους όρους για την οικεία δραστηριότητα και γ) για τις δραστηριότητες που θα υπόκεινται σε διοικητική αδειοδότηση, αυτή να εκδίδεται ταχύτερα και απλούστερα απ’ ό,τι προβλέπεται και συμβαίνει σήμερα.

Η εφαρμογή του νόμου – πλαισίου και η λειτουργία του νέου τρόπου αδειοδότησης προέβλεπε την έκδοση δευτερογενούς δικαίου για την κατανομή των επιχειρηματικών / επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανά κατηγορία τρόπου αδειοδότησης, η οποία είχε ήδη εκκινήσει κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο:

Με την υπ’ αρ. οικ. 12684/92/14 κοινή υπουργική απόφαση περί ‘Απλούστευσης της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργησης άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων (ΦΕΚ Β΄3181/27.11.2014) ορίστηκε ότι από τη δημοσίευσή της, οι αναφερόμενες σ’ αυτήν οικονομικές δραστηριότητες, ασχέτως κινητήριας ή θερμικής ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ασκούνται χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ή έκδοση άδειας λειτουργίας.

Κατόπιν τούτων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί για την εφαρμογή του νόμου – πλαισίου 4262/2014 με την έκδοση του αναγκαίου προς τούτο δευτερογενούς δικαίου.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο