Εκπαίδευση και κτήση ειδικότητας Γ’ τάξης μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού από αποφοίτους μηχανολογικής εξειδίκευσης

Προς:

κ. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής


Δυνάμει του προϊσχύσαντος π.δ. 243/1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (ΦΕΚ Α΄ 181), πτυχιούχοι ΑΤΕΙ ή και Πολυτεχνείων μηχανολογίας, ενεργειακής τεχνικής, ναυπηγικής και οχημάτων είχαν τη δυνατότητα, με την προϋπόθεση δύο εξαμήνων θαλάσσιας υπηρεσίας, ν’ αποκτήσουν δίπλωμα Γ’ τάξης μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού (αρ.2§3Α).

Ωστόσο, η αντικατάσταση του ως άνω π.δ. από το π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 232) επέφερε μεταβολές σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης του εν λόγω διπλώματος, κατά τρόπο που ένας αριθμός πτυχίων που αναφέρονταν στο προηγούμενο π.δ. δεν επαναλήφθηκε στο νέο, ενώ προβλέφθηκε η σύσταση Επιτροπής Αντιστοιχίας (αρ.35) με αρμοδιότητα ν’ αποφασίζει για την αντιστοιχία των μαθημάτων των αρχικών πανεπιστημιακών διπλωμάτων των υποψηφίων με αυτά που χορηγούνται από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

Σε συνδυασμό με την αναδρομική ισχύ και τις ‘στενού’ χαρακτήρα μεταβατικές διατάξεις του νέου π.δ. (αρ.37), πτυχιούχοι ειδικοτήτων που είχαν αρχίσει τη θαλάσσια υπηρεσία τους προκειμένου ν’ αποκτήσουν δίπλωμα Γ’ τάξης μηχανικού προ της ισχύος του νέου π.δ. και οι ειδικότητές τους δεν επαναλαμβάνονται στο τελευταίο, δεν καλύπτονται από το νέο π.δ.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Προτίθεται να διευρύνει τη μεταβατική ρύθμιση του ως άνω π.δ. 141/2014, προκειμένου όσοι ήδη εκτελούν ναυτική υπηρεσία για την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού να την ολοκληρώσουν απρόσκοπτα και να λάβουν το δίπλωμά τους;

β) Η Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την τροποποίηση του π.δ. 141/2014 που συστήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 2233.4-1/348/15 από 17.08.2015 απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και όφειλε να περατώσει το έργο της έως την 30.09.2015, έχει παραδώσει την εισήγησή της και αν όχι, πότε θα την παραδώσει;

γ) Σε περίπτωση που η εισήγηση της ως άνω Ομάδας Εργασίας έχει ήδη παραδοθεί, παρακαλείται ο κ. Υπουργός να την καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με το αρ.133 του Κανονισμού της.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο