Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112»

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Το «112» καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης και χρησιμοποιείται για δωρεάν κλήση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ώστε πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, ερχόμενοι τυχόν σε κατάσταση ανάγκης, να μπορούν εύκολα να καλέσουν σε κατάλληλη βοήθεια. 

Το «112» λειτουργεί παράλληλα με τους εθνικούς αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης, ειδικότερα δε στη χώρα μας λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και συνδέει τον καλούντα, ανάλογα με το περιστατικό έκτακτης ανάγκης που αυτός αναφέρει με την Αστυνομία, τo Πυροσβεστικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό Σώμα, την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή «SOS 1056» και την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά «116000».

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της αναβάθμισης της λειτουργίας της υπηρεσίας του αριθμού κλήσης «112», συνάφθηκε μεταξύ της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» και της «ΟΤΕ ΑΕ» η υπ’ αρ. 1193/6-6-2014 σύμβαση με αντικείμενο τον «Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ (σ.σ. Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών) για τη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών» (Υποέργο 1). Το συγκεκριμένο έργο εκκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συνεχίζεται ως έργο phasing στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ωστόσο, με την υπ’ αρ. 1827/15.02.2016 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και Δ/ντος Συμβούλου της «ΚτΠ ΑΕ» ανεστάλη η ως άνω σύμβαση, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 29/01.02.2016 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), με ημερομηνία έναρξης την 06/02/2016 μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του Υποέργου 3 «Εργασίες Διαμόρφωσης Χώρων Πρωτεύοντος και Δευτερεύοντος Κέντρου Επικοινωνιών (Primary and secondary Contact Centers)» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 296696 και την ένταξη του Υποέργου 1 στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Με την ίδια απόφαση απαλλασσόταν η ανάδοχος εταιρεία των συμβατικών υποχρεώσεών της που η εκπλήρωσή τους αναστελλόταν.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την επανεκκίνηση του ως άνω έργου, την έγκαιρη ολοκλήρωση της Πράξης και την αποφυγή απώλειας ευρωπαϊκών πόρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο