Ενίσχυση έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης – αξιοποίηση προγράμματος ‘Horizon 2020’

Προς:

α) κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

β) κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Η έρευνα και καινοτομία (R & I) βρίσκονται στην ‘καρδιά’ του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο και αποσκοπώντας στην κατοχύρωση της υψηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, σχεδιάστηκε και λειτουργεί για την περίοδο 2014-2020 το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας ‘Horizon 2020’, το μεγαλύτερο σχετικό πρόγραμμα που έχει ‘τρέξει’ ποτέ, με διαθέσιμη χρηματοδότηση σχεδόν 80 δισ. ευρώ καθ’ όλη την προγραμματική επταετία και επιπρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις που αναμένεται να προσελκύσει η χρηματοδότηση αυτή.

Στη χώρα μας, παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, η ερευνητική παραγωγή και η τεχνολογική ανάπτυξη εξελίσσονται, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έρευνας στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του δείκτη Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) του Bloomberg, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων δέκα χωρών ως προς το ποσοστό των πολιτών που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης οι δαπάνες R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν στο 0,83% για το 2014, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Συνολικά, ωστόσο, η χώρα μας κατατάσσεται αρκετά κάτω από τη μέση (33η μεταξύ 50 χωρών) του δείκτη R&D του Bloomberg και επενδύει αρκετά λιγότερα ποσά σε έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό έχει ως συνέπεια αφενός να μην αξιοποιείται αλλά να ‘διαρρέει’ στο εξωτερικό (‘brain drain’) το υψηλών προσόντων εργατικό της δυναμικό, στην εκπαίδευση του οποίου έχει επενδύσει σημαντικά ποσά, και αφετέρου να χάνει τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που συνεπάγεται η επένδυση σ’ ένα κλάδο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη.

β) Ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται ν’ αναπτυχθούν για την αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας ‘Horizon 2020’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Πόσες προτάσεις έχουν υποβληθεί από φορείς της χώρα μας προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ‘Horizon 2020’ και πόσες έχουν εγκριθεί / χρηματοδοτηθεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο