Ενσωμάτωση νέων ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και απορρόφηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Προς:

α) κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

β) κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Παρ’ ότι η παρούσα Κυβέρνηση παρέλαβε τον Ιανουάριο του 2015 από την προηγούμενη ένα νέο, απλούστερο, διαφανέστερο και κωδικοποιημένο πλαίσιο κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εναρμονισμένο με το έως τότε εφαρμοζόμενο ενωσιακό δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μέρος Β’ του ν.4281/2014 – Α΄ 160/08.08.2014), εντούτοις, αφενός ανέστειλε με διαδοχικές τροπολογίες την εφαρμογή του (αρ. 37§1 ν.4320/2015 – Α΄ 29/19.03.2015, αρ.5§1 ν.4354/2015 – Α΄ 176/16.12.2015), αφετέρου δεν έχει μέχρι σήμερα εκδηλώσει τις προθέσεις και ενέργειές της για την ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα, η χώρα μας οφείλει, μέχρι τις 18.04.2016, να ενσωματώσει στην εθνική έννομη τάξη α) την Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες (έργα, αγαθά, υπηρεσίες) και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, β) την Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και γ) την Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Η συμμόρφωση της χώρας μας προς τις υποχρεώσεις της σχετικά με την ενσωμάτωση των ως άνω Οδηγιών, αλλά και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει δυνάμει της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του ν.4336/2015 (παρ. 2.4.2) συνδέεται άμεσα με την ομαλή υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τυχόν καθυστερήσεις εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους εμπλοκών των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή προτίθενται εν συνεχεία να προβούν για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη των νέων Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης;

β) Ποια μορφή ενσωμάτωσης έχει ήδη ή πρόκειται να επιλεγεί, ιδίως σε σχέση με το Μέρος Β’ του ν.4281/2014;

γ) Έχει προοδεύσει η σύνταξη των προβλεπόμενων από το Μέρος Β’ του ν.42481/2014 εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων (Κανονισμοί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων, υπηρεσιών και μελετών τεχνικών έργων κ.α.);

δ) Πως διασφαλίζεται από την Κυβέρνηση ότι η αναστολή εφαρμογής του Μέρους Β’ του ν.4281/2014 και η μη εισέτι ενσωμάτωση των ως άνω νέων Οδηγιών δεν θα επηρεάσει την πορεία και τις εκταμιεύσεις της νέας προγραμματικής περιόδου;

ε) Υπάρχει για το ανωτέρω (υπό δ’) ζήτημα αλληλογραφία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

στ) Σε περίπτωση κατάφασης του ως άνω (υπό ε’) ερωτήματος, υποβάλλεται αίτημα κατάθεσης των σχετικών εγγράφων προς τη Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με το αρ. σύμφωνα με το αρ.133 του Κανονισμού της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο