Επιτήρηση εξωτερικών συνόρων Ε.Ε. – εφαρμογή συστήματος Eurosur – λειτουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης & Ασύλου (ΕΣΚΕΣΜΑ)

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η παρούσα Κυβέρνηση παρέλαβε τον Ιανουάριο του 2015 ένα ολοκληρωμένο σύστημα και προγραμματισμό για τη διαχείριση των συνόρων της χώρας και εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., η υιοθέτηση, εξέλιξη και ανάπτυξη του οποίου θα είχε αποτρέψει την ανεξέλεγκτη είσοδο μεταναστών, την απειλή αποβολής της χώρας μας από τη ζώνη Σένγκεν και την άσκηση της αρμοδιότητας φύλαξης των συνόρων από τη σχεδιαζόμενη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή.

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείτο η επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων καθ’ ολόκληρο το μήκος της – χερσαίας και θαλάσσιας – ελληνοτουρκικής μεθορίου, κατόπιν και της υπόλοιπης μεθορίου, καθώς επίσης η πλήρης ενεργοποίηση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης & Ασύλου (ΕΣΚΕΣΜΑ), όπως απαιτείτο από τον Κανονισμό “Eurosur” (ΕΚ 2007/2004).

Σύμφωνα με τον τελευταίο, το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών “Eurosur” αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποβοήθηση των κρατών – μελών κατά την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης, επαυξάνοντας την εκ μέρους τους επίγνωση των καταστάσεων που πρέπει να διαχειριστούν και της δυνατότητας αντιδράσεώς τους σ’ αυτές.

 ‘Σπονδυλική στήλη’ του συστήματος αποτελεί το δίκτυο των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων (National Coordination Centres – NCCs), ένα σε κάθε κράτος – μέλος, το οποίο συνενώνει τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των συνόρων, συντονίζει τις δράσεις επιτήρησης συνόρων σε εθνικό επίπεδο και λειτουργεί ως ‘κόμβος’ ανταλλαγής πληροφοριών, με τη συλλογή και το μερισμό πληροφοριών εθνικού και τοπικού επιπέδου σχετικά με τι συμβαίνει στα σύνορα, συμπεριλαμβανόμενης της παράνομης διέλευσης των συνόρων και της εγκληματικής δραστηριότητας (Κανονισμός ΕΚ 2007/2004).

Σε ελληνικό επίπεδο, με το αρ. 101 του ν.4249/2014 (Α’ 73) αναδιοργανώθηκε, το ΕΣΚΕΣΜΑ, το οποίο, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου (Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπηρεσίας Ασύλου, Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ.α.), το συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων και μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς ελέγχου συνόρων, μετανάστευσης και ασύλου, τη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τον “Frontex” (αρ.101 ν.4249/2014).

Για τη στελέχωση του ΕΣΚΕΣΜΑ προβλεπόταν η μετάταξη, μεταφορά ή απόσπαση ενστόλου ή πολιτικού προσωπικού προερχόμενου από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ. (αρ.103 ν.4249/2014).

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Τι μέτρα έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση για την επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης συνόρων καθ’ όλο το μήκος της χερσαίας και θαλάσσιας ελληνοτουρκικής μεθορίου και, κατόπιν, κατά μήκος της υπόλοιπης χερσαίας συνοριογραμμής της χώρας;

β) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την πλήρη ανάπτυξη, στελέχωση και λειτουργία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης & Ασύλου (ΕΣΚΕΣΜΑ);

Μετάβαση στο περιεχόμενο