Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα ποια από τα 10.119 ακίνητα κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου που μεταβιβάζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προς την ΕΤΑΔ ΑΕ βρίσκονται στο Νομό Κέρκυρας

Προς: κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Ποια από τα 10.119 ακίνητα κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου που μεταβιβάζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προς την ΕΤΑΔ ΑΕ βρίσκονται στο Νομό Κέρκυρας

Δυνάμει του ν.4389/2016 συστάθηκε η “Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.” (“Hellenic Corporation of Assets and Participations” –“H.C.A.P.”), πιο γνωστή ως “Υπερταμείο”, με διάρκεια ενενήντα εννέα έτη (αρ. 186), υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (αρ. 191) και με το σκοπό διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας έναντι των δανειστών της.

Με την υπ’ αρ. 86/18.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 2317/19.06.2018) εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση στην «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (“ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.”), θυγατρική εταιρία του “Υπερταμείου” (αρ. 196) 10.119 ακινήτων, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού εμβαδού γης 511.357.451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ., όπως αυτά εξειδικεύονται με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στο Παράρτημα Ι της εν λόγω αποφάσεως και στο από 14.06.2018 γραπτό αίτημα της Ε.Ε.Σ.Υ.Π.

Ακολούθως, με την υπ’ αρ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 από 19.06.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2320/19.06.2018) «μεταβιβάζονται, κατ’ άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του ν. 4389/2016», στην “ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.” τα ως άνω ακίνητα.

Η μεταβίβαση των περιλαμβανόμενων στις ως άνω αποφάσεις ακινήτων κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, προς την “ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.”, θυγατρική του “Υπερταμείου” προς σκοπό αξιοποίησής τους – βλέπε πώλησης – γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες υπό καθεστώς ηθελημένης σύγχυσης και κρυψίνοιας ιδίως έναντι των τοπικών κοινωνιών που δεν γνωρίζουν ποια ακίνητα της περιοχής τους – μεταξύ των οποίων ακόμη και ιστορικού ενδιαφέροντος – συμπεριλαμβάνονται στις λίστες πώλησης και εκποίησης που συντάσσει το “Υπερταμείο” και προσυπογράφει εντός μόλις πέντε ημερών ο Υπουργός Οικονομικών: Είναι χαρακτηριστικό ότι το γραπτό αίτημα της ΕΕΣΥΠ είχε ημερομηνία 14.06.2018, η απόφαση του κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής 18.06.2018 και η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 19.06.2018!

Μετά την αποκάλυψη της συμπερίληψης στη σχετική λίστα του “Υπερταμείου” ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου ακόμη και ιστορικού – αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της χώρας, η κοινωνία της Κέρκυρας εύλογα αναρωτάται εάν και ποια ακίνητα κυριότητας του Δημοσίου στο Νομό Κέρκυρας έχουν επίσης βρει τη θέση τους στην ίδια λίστα που επικύρωσε ασμένως ο Υπουργός Οικονομικών.

Κατόπιν τούτων,
ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

α) Ποια από τα 10.119 ακίνητα κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου που μεταβιβάζονται με την υπ’ αρ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 από 19.06.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2320/19.06.2018) προς την ΕΤΑΔ ΑΕ βρίσκονται στο Νομό Κέρκυρας.
β) Για ποια εξ αυτών των ακινήτων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης με την καταχώριση της οικείας μεταβιβαστικής πράξεως στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο κατά περίπτωση.

Ο ερωτών βουλευτής

Μετάβαση στο περιεχόμενο