Η Κυβέρνηση αναστέλλει την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις με κίνδυνο για τις εκταμιεύσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Προς:

κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Με το Μέρος Β’ του ν.4281/2014 (Α΄ 160/08.08.2014) και κατόπιν μακράς επεξεργασίας και διαβούλευσης, θεσπίστηκε ένα νέο, πλαίσιο κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εναρμονισμένο με το ενωσιακό δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύρια στοιχεία του νόμου είναι η υιοθέτηση ενιαίων διαδικασιών ανάθεσης για όλες τις μορφές δημοσίων συμβάσεων και όλες τις αναθέτουσες αρχές (αντί της υφιστάμενης πανσπερμίας ειδικών διατάξεων που ευνοούν τη σύγχυση και την αδιαφάνεια), η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς με πρόνοιες για την πρόληψη και τον εντοπισμό συγκρούσεων συμφερόντων, την αποφυγή στρεβλώσεων του ελεύθερου ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, η καθολική υποχρέωση των αναθετουσών αρχών για τον έγκαιρο προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων αρμοδιότητάς τους, η πλήρης ανάπτυξη ενός σταθερού και αξιόπιστου πλαισίου ηλεκτρονικής διεξαγωγής διαδικασιών ανάθεσης (λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ), η απλοποίησή τους κι ο εξορθολογισμός του συστήματος παροχής έννομης προστασίας κατά το στάδιο της ανάθεσης.

Προκειμένου να προετοιμαζόταν κατάλληλα η Διοίκηση και να μην αιφνιδιαζόταν η αγορά, η έναρξη ισχύος του νέου νόμου είχε εξ αρχής οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ήτοι την 01.01.15 κατ’ αρχάς και με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων. Ωστόσο η Κυβέρνηση, με την υπ’ αρ. πρωτ. 17/17/13.03.2014 τροπολογία που κατατέθηκε στο σ.ν. «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», μεταθέτει την έναρξη ισχύος του νέου νόμου την 31.12.2015, δηλαδή ενάμιση περίπου έτος μετά την ψήφισή τους, προκειμένου «να λάβει χώρα ουσιαστική διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς» και «να γίνει επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, με άξονα τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης».

Κατόπιν τούτων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Σκοπός της Κυβέρνησης είναι η αναστολή εφαρμογής ή η πλήρης κατάργηση του νέου νόμου, αφού στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας εξαγγέλλεται «η επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων» – πόσο πιο νέο άραγε από αυτό που ψηφίστηκε και δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη;

β) Θα ανασταλούν οι εργασίες σύνταξης των εκτελεστικών κανονιστικών πράξεων (Κανονισμοί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων, υπηρεσιών και μελετών τεχνικών έργων κ.α.) του Μέρους Β’ του ν.4281/2014;

γ) Δεδομένου ότι η θέσπιση νέου πλαισίου κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών συνδέεται με την εκκίνηση και λειτουργία του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, πως διασφαλίζει η Κυβέρνηση ότι η αναστολή εφαρμογής του δεν θα επηρεάσει την πορεία και τις εκταμιεύσεις της νέας προγραμματικής περιόδου;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο