Κριτήρια κοινοτικών επιδοτήσεων αγροτικού τομέα περιόδου 2014-2020 και ειδικά χαρακτηριστικά Ιονίων νήσων

Προς:

κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που θα ισχύσει την περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει εναλλακτικές νομοθετικές προτάσεις, προσανατολιζόμενη, πάντως, στη διατήρηση του πυλώνα Ι, δηλ. των αμέσων εισοδηματικών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, αλλά με νέα κριτήρια και έμφαση στην προστασία της βιοδιαφορετικότητας, του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής. Η ισοκατανομή πόρων μεταξύ και των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί της διάκρισης μεταξύ ΕΕ-15 και ΕΕ-12, η εφαρμογή νέων κριτηρίων και ειδικών ενισχύσεων για ειδικά περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά και για αντιστάθμιση ειδικών φυσικών περιορισμών, η εθελοντική δεσμευμένη στήριξη για ειδικούς τομείς και περιφέρειες, είναι ορισμένες από τις εξεταζόμενες επιλογές για την ΚΑΠ μετά το 2013.

Τα νησιά του Ιονίου πελάγους συναποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και πολλαπλώς προστατευόμενο οικοσύστημα (π.χ. ΖΕΠ και ΤΚΣ δικτύου “Natura 2000”), στο οποίο περιλαμβάνονται ως αναπόσπαστο τμήμα του οι γεωργικές γαίες και οι αγροτικές καλλιέργειες, όπως π.χ. ο παραδοσιακός ελαιώνας της Κέρκυρας. Η συναλληλία αυτή των γεωργικών γαιών, αφενός, και του υψηλής σημασίας νησιωτικού οικοσυστήματος για τη διαφύλαξη της βιοδιαφορετικότητας, αφετέρου, δύναται, στο πλαίσιο των νέων στόχων και κριτηρίων της ΚΑΠ μετά το 2013, ν’ αναδειχθεί σε δυναμικό στοιχείο και συγκριτικό πλεονέκτημα του αγροτικού τομέα των Ιονίων νήσων, προκειμένου να επιτευχθούν επαρκείς άμεσες πληρωμές προς τους παραγωγούς, ποιοτική αναβάθμιση του αγροτικού προϊόντος και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στο πεδίο διαπραγματεύσεων τις κυοφορούμενες αλλαγές της ΚΑΠ μετά το 2013.

β) Σε τι προεργασία έχει προβεί προκειμένου να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας, όπως, συγκεκριμένα, τα Ιόνια νησιά, προκειμένου να διασφαλίσει επαρκείς εισοδηματικές ενισχύσεις κατά την προσεχή προγραμματική περίοδο.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο