Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Group 1330

 

 • Δημιουργία πλαισίου για την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους: Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων.
 • Αναθεώρηση του Πτωχευτικού Κώδικα των Επιχειρήσεων και θεσμοθέτηση πτώχευσης των ιδιωτών.
 • Ψήφιση του νόμου για τον νέο Οργανισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 • Εποπτεία της αγοράς καυσίμων – εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών πανελλαδικά – λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού (μυστικό αυτοκίνητο) για τον εντοπισμό παραβατικής συμπεριφοράς και την επιβολή νομικών κυρώσεων.
 • Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) για την περαιτέρω μείωση του διοικητικού κόστους και την επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων.
 • Δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάθεσης εμπορικού σήματος και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την μείωση της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών.
 • Ολοκλήρωση των τεχνικών προαπαιτούμενων για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πληρωμών του ΠΔΕ, εκπαίδευση διαχειριστών και γενίκευση της χρήσης τους.
 • Απλοποίηση της διαδικασίας πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ.
 • Θεσμοθέτηση της λειτουργίας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στον νέο νόμο για το Δημόσιο Λογιστικό.
 • Κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης στα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, εγκεκριμένης από την ΕΕ, συνοδευόμενης από πολυετές σχέδιο δράσης και επικοινωνία αυτής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε σχετικά κρούσματα.
 • Θέσπιση του κανονιστικού πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 • Επικαιροποίηση οδηγών ωρίμανσης για την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης βασικών κατηγοριών έργων.
 • Δημιουργία ενός απλού, σταθερού και ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση πρόσβασης στο επιχειρείν, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, μέσω της κατάργησης των περιττών αδειών και της ολιστικής προσέγγισης των προϋποθέσεων αδειοδότησης για κάθε τύπο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Αναμόρφωση του πλαισίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα ως Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) ώστε η αδειοδότηση να γίνεται για συγκεκριμένες χρήσεις και ο εκάστοτε διαχειριστής να αδειοδοτεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργήσουν εντός αυτού.
 • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου, μέσω της ψήφισης νόμου, για τις δραστηριότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics).
 • Λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για τον έλεγχο λειτουργίας των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
 • Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στον τομέα των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, προς την κατεύθυνση του ορισμού, και σε ανώτατο επίπεδο (Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών), των ουσιαστικών προσόντων για την άσκηση τεχνικών επαγγελμάτων. Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με γνώμονα το γνωστικό αντικείμενο και όχι μόνο τον τίτλο σπουδών.
 • Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων μέσω έκδοσης κανονιστικών πράξεων του Ν.3982/2011 για τα τεχνικά επαγγέλματα (διενέργεια εξετάσεων από ιδιωτικούς φορείς, δυνατότητα αντικατάστασης προϋπηρεσίας με σεμινάρια).
 • Σύσταση Διϋπουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Πολιτική με κύρια αντικείμενα δράσης τη μείωση Ενεργειακού Κόστους στη Βιομηχανία, , τη διασφάλιση ρευστότητας και αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, τις στρατηγικές για τη βελτίωση των σχέσεων Έρευνας & Βιομηχανίας και την ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων.
 

 

 • Ενοποίηση και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις με στόχο την επιτάχυνση, διαφάνεια και μέγιστη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού.
 • Δημιουργία σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr μέσω της οποίας πραγματοποιείται ολόκληρη η διαδικασία εκτέλεσης μίας δημόσιας σύμβασης, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών διεξαγωγής αναθέσεων καθώς και στη μείωση του διοικητικού και δημοσιονομικού κόστους.
 • Δημιουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται πανελλαδικά και στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες.
 

 

 • Ολοκλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό σε τέσσερις τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (τουρισμός, λιανικό εμπόριο, επεξεργασία τροφίμων, δομικά υλικά).
 • Συνέχιση του έργου του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την άρση των εμποδίων στον ανταγωνισμό σε τέσσερις επιμέρους κλάδους της Μεταποίησης: 1. Παραγωγή άνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, 2. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών, 3. Ποτοποιία, 4. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.
 • Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης στην οποία είχαν τεθεί οι πέντε θυγατρικές εταιρείες της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ (ΕΛΚΑ, ΕΛΚΕΑ, ΕΛΚΕΔΕ, ΚΕΓ και Θερμοκοιτίδα Χανίων).
 • Αξιολόγηση της λειτουργίας των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΕΣΥΠ, ΕΒΕΤΑΜ, ΟΒΙ, ΕΤΕΑΝ).
 

 

 • Συνέχιση των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ και ανάπτυξη νέων για τόνωση της ρευστότητας και ενίσχυση της οικονομίας.
 • Συνέχιση της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο τoν προσδιορισμό μεταρρυθμιστικών δράσεων που θα αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού. Τα προηγούμενα χρόνια στην Έκθεση «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας η κατάταξη της χώρας μας είχε ανέλθει από τη θέση 100 στην Έκθεση «Doing Business 2012» στη θέση 61 στην Έκθεση «Doing Business 2015»
 • Εφαρμογή απλοποιημένων και συντομότερων διαδικασιών αναφορικά με τις επενδύσεις, ιδίως δε αναφορικά με όσες έχουν στρατηγικό χαρακτήρα.
 • Ολοκλήρωση της στελέχωσης και μετάβαση σε πλήρη λειτουργία της Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής.
 • Ολοκλήρωση της στελέχωσης και μετάβαση σε πλήρη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
 • Εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου των Στρατηγικών Επενδύσεων, με στόχο την προώθηση επενδύσεων υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας ή/και υψηλής ενίσχυσης της απασχόλησης.
 • Βελτίωση του καθεστώτος και εντατικοποίηση της χορήγησης αδειών διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών για αγορά ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ και άνω, καθώς και στους φορείς στρατηγικών επενδύσεων.
 • Υποστήριξη του θεσμού του Διαμεσολαβητή του Επενδυτή για τη βελτίωση της επικοινωνίας των επενδυτών με τη Διοίκηση.
 • Εκπόνηση νέου αναπτυξιακού νόμου που να ενσωματώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις και το νέο απαλλακτικό κανονισμό της Ε.Ε.
 • Ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου-IfG, με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, ευρωπαϊκών και διεθνών, δημοσιών και ιδιωτικών ιδρυμάτων, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
 • Σχέδιο επιδότησης του επιτοκίου των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων.
 • Συνεργασία με επιλεγμένες χώρες στόχους (Πολιτική Ηγεσία, Θεσμικοί Επενδυτές, Επιχειρηματίες), καθώς και με Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς για την εντατικότερη συμμέτοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις με επίκεντρο την Ελλάδα.
 • Συνέχιση των δράσεων και ανάληψη και νομοθετικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές και της προώθησης των διαδικασιών διευκόλυνσης του Εξαγωγικού Εμπορίου, με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την περαιτέρω μείωση του χρόνου και του κόστους διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών και των εγγράφων που απαιτούνται για τις εξαγωγές.
 • Ολοκλήρωση της συγχώνευσης του πρώην «Επενδύστε στην Ελλάδα» και του πρώην «Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών» στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου φορέα Εξωστρέφειας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της προώθησης των εξαγωγών και της προσέλκυσης επενδύσεων, την εξοικονόμηση πόρων και την αποφυγή επικαλύψεων.
 

 

 • Εκπλήρωση στόχων απορρόφησης κονδυλίων για το ΕΣΠΑ 2007-2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το Α΄ εξάμηνο 2014 σημειώθηκε υπερκάλυψη (113,79%) του στόχου απορρόφησης κοινοτικών πόρων, με ταυτόχρονη εξυγίανση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, μείωση της υπερδέσμευσης σε αποδεκτά επίπεδα και εισαγωγή κανόνων για την υπεύθυνη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 • Έγκριση νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και αναθεώρησή αυτού ώστε να συμπεριλάβει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (συνολικός π/υ – σε όρους κοινοτικής συνδρομής και σε τρέχουσες τιμές- 19,903 δισ. € περίπου).
 • Σχεδιασμός και υποβολή στην ΕΕ για έγκριση των 7 τομεακών και 13 περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • Σύνταξη του νέου ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)» με τη συμμετοχή στη σχετική διαβούλευση εκπροσώπων συνδέσμων επιχειρήσεων και εμπειρογνωμόνων, με έμφαση στην Έξυπνη Εξειδίκευση, στη σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην αξιοποίηση – ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της Ελλάδας.
 • Προγραμματισμός για την εμπροσθοβαρή ανάλωση των πόρων της νέας περιόδου 2014-2020 σε ώριμα έργα υποδομής και σε δράσεις κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης της ανεργίας, με την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης της ΕΕ.
 • Επιμερισμός, σε συμφωνία με την ΕΕ, του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των έργων μεταξύ των 2 προγραμματικών περιόδων (έργα phasing) εξασφαλίζοντας ικανό χρόνο για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους με βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των δύο περιόδων.
 • Ολοκλήρωση εντός του 2014, επιπλέον 23 έργων εκ των «181 έργων προτεραιότητας» που έχουν επιλεγεί ως παρεμβάσεις ιδιαίτερης σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και υλοποίηση των υπολειπόμενων 105 έργων έως το τέλος του 2015.
 • Ολοκλήρωση υποβολής των φακέλων Μεγάλων Έργων και κατάρτιση προγράμματος υποβολής τροποποιήσεων τους, όπου απαιτείται, για το 2015.
 • Υλοποίηση επενδύσεων ενταγμένων στη δράση π/υ 456 εκ. € για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως τον Ιούνιο 2015, καθώς και ένταξη νέων δικαιούχων που αναμένεται να προκύψουν από ενστάσεις.
 • Εκκαθάριση ημιτελών έργων του Γ΄ ΚΠΣ.

 

 
 

Συνέχιση και εντατικοποίηση της χρήσης των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ιδίως από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού), καθώς οι ΣΔΙΤ αποτελούν σημαντικό εργαλείο που πολλαπλασιάζει την αξία των δημοσίων πόρων, ενισχύοντάς τους με ιδιωτικά κεφάλαια αλλά και κοινοτικά κονδύλια και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στόχος η επιτάχυνση της δημιουργίας υποδομών υψηλής αναγκαιότητας και υψηλής κοινωνικής αξίας.

Το Α’ εξάμηνο 2014 υπογράφηκαν 3 συμβάσεις, αξίας 130 εκ ευρώ, φέρνοντας τη χώρα μας 4η στην κατάταξη Ευρωπαϊκών χωρών, τόσο ανά πλήθος συμβάσεων, όσο και σε όρους αξίας συμβάσεων ΣΔΙΤ ως προς το ΑΕΠ της κάθε χώρας.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν στη χώρα μας αφορούν στους εξής τομείς:

 • 2 έργα για την υλοποίηση και διαχείριση 14 και 10 σχολικών μονάδων αντίστοιχα στην Αττική
 • 1 έργο για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση της νομοθετικής παρέμβασης για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έχει γίνει ποτέ, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκο Δένδια.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ’ αρχήν, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μου επιτρέψετε να εκμεταλλευτώ τη συγκυρία, θα τα πω βέβαια και το απόγευμα, αλλά επειδή ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντινόπουλος το απόγευμα δεν θα είναι εδώ κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω δημοσίως για την εξαιρετικά στενή και εγκάρδια συνεργασία που είχαμε το διάστημα των τεσσάρων αυτών μηνών που είχα την τιμή να προΐσταμαι αυτού του Υπουργείου.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος είναι ένας νέος άνθρωπος, δεν είχε προηγούμενη υπουργική πείρα, του ανατέθηκαν βαριά καθήκοντα: το κλείσιμο του προηγούμενου ΕΣΠΑ 2007-2013 και η προετοιμασία του 2014-2020, του νέου ΕΣΠΑ. Ανταποκρίθηκε με απόλυτη επάρκεια στα καθήκοντά του και πέραν αυτού, κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και απένταξε τα έργα που έπρεπε να απενταχτούν, έκλεισε τους φακέλους που έπρεπε να κλείσουν και ήταν καθοριστική η συμμετοχή του στην προσπάθεια την οποία κάναμε για να πετύχουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της διάθεσης των 4,9 δισεκατομμυρίων εμπροσθοβαρώς.

Θα ήθελα και δημοσίως να τον ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα, να του ευχηθώ να είναι σιδεροκέφαλος όπως θα είναι και προσβλέπω βέβαια και σε συνεργασία στο μέλλον.

Θα μου επιτρέψετε για τον κ. Γιακουμάτο και τον κ. Μηταράκη να τα πω το απόγευμα.

Έρχομαι τώρα στο θέμα της σημερινής μας συνάντησης. Θα σας πω δυο πράγματα γι’ αυτό που έχει καθιερωθεί να το αποκαλείτε εσείς οι δημοσιογράφοι «κόκκινα δάνεια» και θα εκμεταλλευτώ και την ευκαιρία της παρουσίασης εδώ για να σας πω και δυο-τρία άλλα πράγματα που σχεδιάσαμε και είμαι βέβαιος ότι ο νέος Υπουργός ο κ. Σκρέκας θα τα ολοκληρώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μιλάμε για τη μεγαλύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης ιδιωτικού χρέους που έχει γίνει ποτέ. Δίνεται σε περίπου 180.000 συνολικά επιχειρήσεις μια δεύτερη ευκαιρία και διασώζονται 350.000 θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν δυο κύκλοι μέσα σε αυτό το νομοθέτημα: Το πρώτο αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές, που κατά τον ευρωπαϊκό ορισμό είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως μιλάμε για τις χρήσεις μέχρι 31/12/2013 παίρνουμε αυτή τη μέτρηση, δηλαδή μια μέτρηση μέσα στην κρίση, που σημαίνει ότι περιλαμβάνεται ένας πολύ μεγάλος όγκος επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου 3869/2010, όμως τίποτε δεν εμποδίζει να παραιτηθούν αν έχουν υποβάλλει, άρα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμπεριληφθούν. Και βέβαια, δεν πρέπει να έχουν παύσει τις εργασίες τους, και πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί οι φορείς για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του δημοσίου. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε γιατί βάζουμε αυτές τις ποιοτικές παραμέτρους. Τα δάνεια τα οποία αφορά η ρύθμιση πρέπει να έχουν καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών. Επίσης, ανά πιστωτικό Ίδρυμα το ύψιστο όριο που βάζουμε είναι να μη υπερβαίνει τις 500.000 €. Εάν λάβετε υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης είναι εξαιρετικά επαρκές. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει διαγραφή ίση με το 50% των συνολικών απαιτήσεων του Ιδρύματος κατά του οφειλέτη.

Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της ελάφρυνσης και το μέγεθος του δυνητικού πλεονεκτήματος υπέρ της ελληνικής οικονομίας. Από εκεί και πέρα περιγράφεται η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Νομίζω ότι δεν έχει έννοια να σας την αναπτύξω εγώ, σας λέω όμως ότι συνακόλουθα, επειδή το νομοθέτημα προβλέπει μια ολιστική προσέγγιση, ώστε να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να ελαφρυνθούν συνολικά και να μπορέσουν να επιστρέψουν με θετικό πρόσημο στην αγορά, να δημιουργήσουν ανάπτυξη και επιπλέον θέσεις εργασίας, στη ρύθμιση αυτή με τα πιστωτικά Ιδρύματα «κουμπώνει» και η ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Εκεί δημιουργούμε ένα επιπλέον κίνητρο της δόσης του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, τις ξέρετε από το νομοθέτημα του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτές.

Βάζουμε όμως, επειδή επιδιώκουμε την ολιστική ρύθμιση, και ένα επιπλέον κίνητρο. Ποιο είναι το επιπλέον κίνητρο; Μια διαγραφή επιπλέον 20% επί των εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά Ταμεία. Από εκεί και πέρα βεβαίως, εάν δεν υπάρξει τήρηση της ρύθμισης, εδώ υπάρχει αυστηρότητα, επιστρέφουμε στο προηγούμενο καθεστώς.

Το ποιοι έχουν δικαίωμα υπαγωγής το γράφουμε στην παρουσίαση αυτή.

Πρέπει να σας πω ότι μετά από προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού του κ. Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνονται και τα χρέη της «κακής» Αγροτικής Τράπεζας, για το οποίο πολλοί έχετε διατυπώσει ερώτημα, όπως και τα χρέη που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Υπάρχουν μερικές μικρές άλλες κατηγορίες για τις οποίες ακόμη γίνεται μα συζήτηση. Μέχρι την ψήφιση μετά από τέσσερις μέρες από την Ολομέλεια, νομίζω ότι κι αυτά θα έχουν διευκρινιστεί. Αλλά νομίζω ότι εδώ περιλαμβάνεται ο μεγάλος όγκος των οφειλών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων κλπ.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι ευνοϊκές συνέπειες της ρύθμισης όσον αφορά την αναστολή διώξεων και όλα τα σχετικά.

Και ερχόμαστε στις πιο μεγάλες επιχειρήσεις, όπου εκεί δημιουργείται ένα καθεστώς ιδιαίτερα ευέλικτο. Στο ευέλικτο αυτό καθεστώς πιστωτές που έχουν την πλειοψηφία του 50,1% μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία με τον οφειλέτη να υποβληθεί αυτή η συμφωνία στο Δικαστήριο για επικύρωση και από εκεί και πέρα να ακολουθηθεί και για τα δάνεια προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, η διαδικασία που προηγουμένως σας περιέγραψα.

Κατά την άποψή μας είναι όχι απλώς μια γενναία ρύθμιση, είναι μια ρύθμιση η οποία τηρεί πάρα πολλές ποιοτικές παραμέτρους, γιατί δεν βλάπτει την κεφαλαιουχική επάρκεια των Τραπεζών, διότι οι διαγραφές υποβάλλονται σε αυτή την ρύθμιση, την οποία έχει περάσει το Υπουργείο Οικονομικών του αναβαλλόμενου φόρου και κατά συνέπεια διατηρείται η κεφαλαιουχική επάρκεια των Τραπεζών. Αντίθετα, δίνεται μια τεράστια ώθηση στην αγορά.

Πρέπει να σας πω επίσης ότι είμαι βέβαιος, πως μετά από αυτό το νομοθέτημα, θα επακολουθήσει και το επόμενο νομοθέτημα, το οποίο θα φέρει ο νέος Υπουργός, ο κ. Σκρέκας, για τα στεγαστικά δάνεια. Εκεί, χωρίς πανηγυρισμούς και χωρίς τυμπανοκρουσίες είχε γίνει ήδη μια προεργασία, νομίζω σημαντική. Μάλιστα, είχαν υπάρξει ήδη επαφές με 2 από τις 4 συστημικές Τράπεζες, για να έχουμε σαφή εικόνα των ορίων αντοχής τους.

Θα ήθελα κι εκεί να σας πω, χωρίς να υπάρχουν στην παρουσίαση, τη βασική σκέψη την οποία έχουμε προχωρήσει και νομίζω θα ακολουθηθεί. Εκεί, το θέμα κατ’ αρχήν είναι ότι το υπερήμερο στεγαστικό δάνειο πολλές φορές υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του ακινήτου και τη δυνατότητα αποπληρωμής του.

Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει μια αναπροσαρμογή του εξυπηρετούμενου κομματιού του δανείου σε σχέση με την τρέχουσα αξία του ακινήτου ή αλλιώς, να καταλήξει το Υπουργείο σε μια ποσοστιαία υπόθεση επί της αξίας της μείωσης των ακινήτων σήμερα, π.χ. 30%. Αυτό ήταν το μοντέλο το οποίο ακολουθούσαμε, 30% δηλαδή πιο κάτω από το ανώτερο σημείο απόκτησης της κατοικίας.

Και από κει και πέρα να χωριστεί το δάνειο σε δυο τμήματα, σ’ ένα τμήμα το οποίο θα συνεχίσει να εξυπηρετείται κατά το 70% με το τρέχον επιτόκιο και σ’ ένα άλλο τμήμα το οποίο θα γίνει κατά την τραπεζική έκφραση balloon, θα μετακινηθεί στο μέλλον και θα εκπληρωθεί εφ’ όσον η οικονομία ανακάμψει και η αξία του ακινήτου φτάσει στα προηγούμενα επίπεδα, μετά από μια πάροδο καθ’ υπολογισμό του μοντέλου που εξετάσαμε, 15 ετών. Επ’ αυτού πρέπει να συνεχισθεί η διαβούλευση, να υπάρξει συνεννόηση βεβαίως και με την τρόικα, να υπάρξει συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει λίγο καιρό, όμως είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί.

Γιατί τα λέω τώρα αυτά: Σε συνδυασμό με τη διάταξη που υπάρχει μέσα σ’ αυτό το νομοθέτημα για το IfG, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τη διαπραγμάτευση που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιδότηση του επιτοκίου των ενήμερων δανείων, που όμως είναι υψηλό λόγω της κρίσης, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πειστικά προσφέρει μια απάντηση στην αγορά και στην κοινωνία για τη στήριξη της εξόδου από την κρίση.

Είμαι ευτυχής που σ’ αυτούς τους 4 μήνες, προλάβαμε να δώσουμε αυτή την πειστική απάντηση στην κοινωνία. Βεβαίως, σήμερα νομοθετείται μόνο εν μέρει αυτό, νομοθετείται το ζήτημα που αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια. Είναι άνω των 40 δισεκατομμυρίων όπως καλά ξέρετε, τα στεγαστικά είναι περίπου 27 δισεκατομμύρια κατά τους υπολογισμούς που γίνονται. Ακολουθεί το IfG, δηλαδή η προσπάθεια για να μεταφέρουμε πόρους στις επιχειρήσεις και στην αγορά εκεί που το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή είτε δεν επιλέγει να πάρει το ρίσκο είτε δε μπορεί.

Σε συνδυασμό με τη συνέχιση μετατροπής σε αναπτυξιακή Τράπεζα – και σ’ αυτό έχει ξεκινήσει η διαδικασία – υπάρχει συγκεκριμένο γραφείο το οποίο ασχολείται με το νομικό τρόπο, όμως πρέπει να πετύχει πρώτα το IfG.

Καταλήγοντας, θα τα πω και το απόγευμα, νομίζω ότι υπήρξε ένας σχεδιασμός, ο οποίος τηρήθηκε και τηρήθηκε ταχύρρυθμα.

Είμαι βέβαιος ότι ο νέος Υπουργός και οι έμπειροι πλέον Υφυπουργοί, ο κ. Μηταράκης, ο κ. Γιακουμάτος και ο κ. Κωνσταντινόπουλος, θα συνεχίσουν αυτό το έργο κατά την κρίση τους βεβαίως, όπως το εγκρίνουν και το αντιλαμβάνονται.

Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε τελικά να βοηθήσουμε σύντομα, όχι μακροπρόθεσμα και με αόριστους σχεδιασμούς, την αγορά, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την κοινωνία, να βγουν από την κρίση.

Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για την παρουσία σας. Θα σας ευχαριστήσω το απόγευμα για την εγκάρδια συνεργασία που είχαμε αυτό το διάστημα των 100 και πλέον ημερών που είχα την τιμή να είμαι Υπουργός Ανάπτυξης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το συγκεκριμένο νομοθέτημα, η νομοθετική ρύθμιση που καταθέτετε σήμερα, έχει την έγκριση της τρόικα. Ένα αυτό και δυο διευκρινίσεις: Μέχρι ποιο διάστημα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, θα αφορούν οι οφειλές που θα μπορούν να διαγραφούν, δηλαδή μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες οι οφειλές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μέχρι πότε μπορούν να καταθέσουν αίτηση για να υπαχθούν στη ρύθμιση;

Και το ρωτώ αυτό, δεδομένου ότι η άλλη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, έχει ημερομηνία λήξης την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του 2015.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας το εξηγήσω: Κατ’ αρχήν με την τρόικα έχουμε μια επί της αρχής κατανόηση για το συνολικό πλαίσιο, ρητή, γραμμένη, έχουμε επίσης και μια σειρά από παρατηρήσεις που αφορούν το σύστημα πληρωμής, οι οποίες ακόμα ίσως χρειάζονται κάποια περαιτέρω εξήγηση. Νομίζω ότι η τρόικα έχει κάνει μια σύγχυση μεταξύ των δυο ρυθμίσεων, του σχεδίου δόσεων του Υπουργείου Οικονομικών και αυτού. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα διευκρινιστεί.

Έρχομαι τώρα στα δύο άλλα ερωτήματα τα οποία μου θίγετε. Το ένα έχει να κάνει με το μέχρι πότε πρέπει να έχουν προκύψει οι οφειλές. Βεβαίως πάει στην εθνική αντιπροσωπεία, η εθνική αντιπροσωπεία μπορεί να εκφέρει και αυτή μια γνώμη, ένα νομοθέτημα, δεν είναι «πάρτο όπως είναι», ο διάλογος στη Βουλή είναι ένας νοήμων διάλογος, έχει πολλή σημασία πάντα τι σκέψεις και τι γνώμη θα διατυπώσουν και οι Έλληνες βουλευτές. Και πρέπει να πω ότι πάρα πολλές φορές η γνώμη τους είναι εξαιρετικά σημαντική και εξαιρετικά χρήσιμη και διορθώνουν και κάτι που ο συντάκτης του νομοθετήματος, η Επιτροπή που το έφτιαξε, δεν το σκέφτηκε ή δεν το σκέφτηκε έτσι. Όμως στην προτεινόμενη ρύθμιση, είναι μέχρι 30/6/2014. Γιατί είναι μέχρι 30/6/2014; Διότι εάν δε βάλουμε ένα χρονικό όριο, από κει και πέρα οποιοσδήποτε απλώς θα μπαίνει στον πειρασμό να καθυστερεί το δάνειό του, έστω κι αν είναι ενήμερος για να το εντάσσει.

Είχαμε λοιπόν βάλει μια αρχική σκέψη να είναι 30/12/2013, είπαμε όμως ότι επειδή ένα κομμάτι της κρίσης επεκτάθηκε και μέσα στο 2014, έστω κι αν είναι ορατά τα σημεία ανάκαμψης, να πάρουμε την επιεικέστερη εκδοχή και να πάμε μέχρι 30/6/2014 και πάλι, ξαναλέω, υπό την κρίση της εθνικής αντιπροσωπείας.

Τώρα, ως προς το ζήτημα των δόσεων, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι απλό άλλωστε, δε σημαίνει ότι εσείς δεν το καταλαβαίνετε… Κοιτάξτε, το Υπουργείο Οικονομικών στη ρύθμιση των δόσεων του Υπουργείου Οικονομικών απαιτεί όπως είναι τα πράγματα από τους οφειλέτες, την υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2015.

Το υπάρχον αυτό νομοθέτημα δεν έχει μια τόσο σύντομη καταληκτική ημερομηνία. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να την έχει, διότι ο όγκος των υποθέσεων είναι τέτοιος. Είχα προγραμματίσει μέσα στην εβδομάδα να συναντηθώ με τους επικεφαλής των συστημικών Τραπεζών για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση της υποδομής που θα δημιουργηθεί για την υποδοχή αυτών των αιτημάτων. Εδώ δεν μιλάμε για μια μικρή ιστορία. Αυτό που γράφεται, «μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους», σημαίνει και μια ανάλογη προπαρασκευαστική εργασία από το τραπεζικό σύστημα για να υποδεχθεί όλες αυτές τις αιτήσεις. Αυτό το πράγμα δε μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα. Επίσης δε μπορεί και σε μια μέρα ο εκάστοτε οφειλέτης να σταθμίσει το συμφέρον του, δεν πρόκειται να του βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό.

Αυτό λοιπόν εδώ το νομοθέτημα, έχει καταληκτική ημερομηνία μέσα στο 2016. Προτείνουμε δηλαδή, η καταληκτική του ημερομηνία να είναι πολύ μετά. Θα μου πείτε τώρα, σωστά, πώς συνδυάζονται αυτά τα δυο πράγματα; Είναι απλό: Όποιος θέλει να υπαχθεί και στη ρύθμιση και του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, θα πρέπει να έχει υποβάλλει αίτηση μέχρι το χρόνο που ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών.

Πώς μπορεί να το κάνει αυτό: Εάν δε θέλει ή δεν προλαβαίνει να πάει στην Τράπεζα μέχρι τότε, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κάνει τη ρύθμισή του με το Υπουργείο Οικονομικών, να κάνει τη ρύθμισή του με τα Ασφαλιστικά Ταμεία, να υποβάλλει μετά το αίτημα στην Τράπεζα και εφ’ όσον υποβάλλει το αίτημα στην Τράπεζα από κει και πέρα μπορεί αναδρομικά να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και των Ασφαλιστικών Ταμείων, παίρνοντας το επιπλέον μπόνους του 20%, το οποίο προβλέπει ο νόμος και πηγαίνοντας στο μέγιστο αριθμό των δόσεων που προβλέπει ο νόμος.

Άρα, παρά το ό,τι εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να υπάρχει ένα θέμα, νομίζω αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει επαρκώς με το Υπουργείο Οικονομικών και νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης που μπορεί να είναι απολύτως επαρκής και να συνδέει τα πλεονεκτήματα και των δυο ρυθμίσεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω κ. Υπουργέ, πρώτον αν υπάρχουν άλλα φορολογικά κίνητρα στο νομοσχέδιο για τις Τράπεζες, για την υπαγωγή στη ρύθμιση πέραν του αναβαλλόμενου φόρου, δεύτερον από τις 180.000 επιχειρήσεις πόσες είναι οι λεγόμενες μεγάλες που θα πάνε, αν έχετε εκτιμήσει, στη δεύτερη διαδικασία που είπατε και τρίτον, αν μπορούσατε ή ο κ. Στεργίου που ενδεχομένως γνωρίζει το θέμα πιο εξειδικευμένα, να μας επαναλάβετε για τα στεγαστικά δάνεια ποιο ήταν το σχέδιο που είχατε κάνει.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι στο επίπεδο συζητήσεων που βρισκόμαστε. Μην σας δημιουργώ εντυπώσεις και προσδοκίες, είναι η λύση την οποία εξετάζω εγώ. Βεβαίως μπορεί ο νέος Υπουργός να θεωρήσει ότι η αντίληψή μου είναι λανθασμένη.

Πάμε λίγο στο πρώτο που είπατε, πόσες περίπου είναι οι επιχειρήσεις. Είναι γραμμένο με έναν τρόπο, ο οποίος ίσως δεν είναι προφανής. Εάν μια επιχείρηση έχει μια οφειλή προς το Δημόσιο, η οποία υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο, τότε υπάρχει μέσα, το άρθρο 20 είναι, αν θυμάμαι καλά, η διαδικασία αποδοχής από το δημόσιο για την υπαγωγή της στη ρύθμιση. Δηλαδή, αυτό το όριο που είχε μπει στο Υπουργείο Οικονομικών, υπάρχει και εδώ.

Εάν με ρωτάτε τώρα ποια είναι η κατανομή μεταξύ των μεγάλων και των μικρών εδώ, ο συντριπτικός όγκος είναι οι μικρές, δηλαδή μιλάμε ότι οι μεγάλες ίσα-ίσα υπερβαίνουν τις 10 χιλιάδες, οι 165 χιλιάδες και πάνω είναι οι επιχειρήσεις της πρώτης ρύθμισης, από τις οποίες πρέπει να σας είμαι και ειλικρινής προσδοκούμε το μεγάλο όφελος, έτσι;

Η κύρια κατεύθυνση αυτού του νομοθετήματος είναι οι μικρές οι πολύ μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις και από κει και πέρα υπάρχει ο αριθμός αυτών των οποίων ίσως έχουν ένα θέμα εδώ. Είναι ελάχιστες, μιλάμε, εάν είναι καλά τα στατιστικά που μας δίνουν, είναι λιγότερες κι από χίλιες επιχειρήσεις, οι πολύ-πολύ μεγάλες, δηλαδή περίπου 900 επιχειρήσεις κι από τις οποίες δεν ξέρω και πόσες διεκδικούν το βιώσιμο. Αυτή είναι η κατάσταση, η στόχευση αυτού του νομοθετήματος είναι οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις.

Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, τα στεγαστικά. Για μένα τα στεγαστικά είναι ένα αντικείμενο τεράστιου ενδιαφέροντος πρέπει να σας πω, δεν είναι μόνο τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι ότι αφορούν τον καθέναν Έλληνα πολίτη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συγνώμη, αυτά είναι τα καθυστερούμενα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα καθυστερούμενα, μάλιστα.

Εδώ τι λέμε; Λέμε κατ’ αρχήν κάτι που ξέρουμε όλοι: Ότι όταν έγινε αυτή η συμφωνία για την αγορά του ακινήτου, το οποίο για να δώσει στεγαστικό δάνειο το εκτίμησε και η τράπεζα, η αξία του ακινήτου ήταν οπωσδήποτε διαφορετική από τη σημερινή, σημαντικά διαφορετική από τη σημερινή.

Εδώ τώρα αυτή τη διαφορά έχουμε δύο τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξετάσουμε πως θα την αντιμετωπίσουμε. Ο ένας τρόπος είναι με νέα εκτίμηση την οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε με ποια διαδικασία θα γίνει, η άλλη εναλλακτική είναι με εφάπαξ συμφωνία για να απλοποιήσουμε το σύστημα, 30% στην αξία του δανείου ας πούμε, να το δεχτούμε δηλαδή a priori – που μακάρι να βρούμε έναν χριστιανό που το ακίνητό του να έχει ανέβει 30% από τότε, αλλά φοβούμαι ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να το πετύχουμε αυτό.

Αυτοί είναι οι δύο τρόποι, ο δεύτερος είναι κατ΄ ανάγκη να είναι το ίδιο ακριβής, κάθε ποσοτική ρύθμιση ενέχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας ιδίως αν μπαίνει για όλη τη γκάμα του ακινήτου, έχει όμως το στοιχείο της μεγάλης απλότητας και ξεκινάς αμέσως και λες όλα τα ακίνητα θεωρώ ότι έχουν χάσει 30% από την ημερομηνία που είχαν…

Από κει και πέρα ξαναλέω η υφέρπουσα ηθική υπόθεση εργασίας είναι ότι το ρίσκο η τράπεζα και ο επενδυτής ο ιδιώτης το πήραν μαζί, διότι και η τράπεζα πριν το δώσει το δάνειο εξετίμησε το ακίνητο αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ότι κατά συνέπεια και το τραπεζικό ίδρυμα πρέπει να πάρει ένα μέρος του προβλήματος, διότι όπως είναι η κατάσταση τώρα το πρόβλημα μονομερώς το εισπράττει ο οφειλέτης.

Από την άλλη, δεν θέλουμε σε κανέναν να επιτρέψουμε να καιροσκοπήσει και να ωφεληθεί από υπεραξίες που θα δημιουργηθούν αργότερα, εφόσον δημιουργηθούν, δηλαδή να πάει το τραπεζικό ίδρυμα τη ζημιά και το κέρδος μονομερώς να πάει στον οφειλέτη αργότερα.

Τι λέμε λοιπόν; Λέμε ότι η υπόθεση εργασίας είναι ότι σε αυτές τις δύο βασικές κατηγορίες πρέπει να χωριστεί και το δάνειο. Ένα κομμάτι του δανείου αφορά την τρέχουσα αξία του ακινήτου και τη δυνατότητα αποπληρωμής του, κι ένα κομμάτι του δανείου αφορά την υπεραξία του ακινήτου που χάθηκε και ίσως επανακτηθεί στο μέλλον.

Επ΄ αυτού επιφυλάσσουμε στα δύο αυτά κομμάτια του δανείου μια διαφορετική μεταχείριση, στο μεν κομμάτι του δανείου το ένα είναι προφανές ότι συνεχίζει και πληρώνεται κανονικά σε χαμηλότερη βάση, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.

Ως προς το άλλο κομμάτι του δανείου υπάρχει η τραπεζική έκφραση balloon, το μεταφέρουμε στο μέλλον. Εκεί υπάρχει συζήτηση αν το μεταφέρουμε στο μέλλον τοκιζόμενο ή μη τοκιζόμενο και το αντιμετωπίζουμε ανάλογα με την εξέλιξη της τιμής των ακινήτων, μετά από το χρονικό διάστημα στο οποίο έχουμε συμφωνήσει με το τραπεζικό σύστημα.

Αυτό το διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρό, μιλάμε για ένα διάστημα το οποίο κατ΄ ελάχιστον πρέπει να είναι δέκα χρόνια και γιατί δέκα χρόνια; Διότι στις προβολές που έχουμε κάνει υπολογίζουμε έναρξη σημαντικής αύξησης της τιμής των ακινήτων από το 2020, 2021 και μετά, με αισθητή και σημαντική διαφορά εάν οι υποθέσεις πάνε καλά γύρω στο 2023.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μετά από «Χ» χρόνια, το δέκα χρόνια το λέω ενδεικτικά, ότι πρέπει να είναι ένα σημαντικό διάστημα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό είναι μια περίοδος χάριτος; Τι ακριβώς είναι;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή είναι μια περίοδος στην οποία δεν θα καθίσταται υπερήμερο, δεν θα απαιτείται καταβολή δόσεως, δεν θα απαιτείται καταβολή τόκων και αυτό θα εναποθηκεύεται σαν μία ειδικού χαρακτήρα απαίτηση της τράπεζας σαν του συγκεκριμένου πιστωτή, της οποίας η τελική τύχη θα κριθεί όταν γίνει εκτίμηση της αξίας του ακινήτου μετά από το χρονικό διάστημα το οποίο θα έχει συμφωνηθεί.

Δεν σας λέω κάτι το οποίο είναι εφεύρεση δική μας, αυτές οι ρυθμίσεις λέγονται split cut και τα λοιπά στη διεθνή τραπεζική αγορά, έχουμε πάρει δε σας κρύβω τραπεζική εμπειρία από πολλαπλές πηγές, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον καθ΄ εαυτό.

Η μεταφορά ποσού ολόκληρου στην τραπεζική ορολογία λέγεται balloon, θα το έχετε ακούσει πιθανότατα, σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, έχουν υπάρξει άτυπες συζητήσεις με δύο από τα τέσσερα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα, θα μου επιτρέψετε να μη σας πω με ποια, δεν είναι δηλαδή κάτι που απλώς είναι μέσα στο εργαστήριο του Υπουργείου, μάλιστα το ένα τραπεζικό ίδρυμα έχει και έντονη θέση υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης.

Λυπάμαι, δεν πρόλαβα να έχω τη συνολική θέση και των τεσσάρων και της Ένωσης, διότι δεν υπήρξε καταγραφή υπό μορφήν έστω και αρχική νομοθετήματος, δεν είχε έννοια να γίνει αυτό αν δεν καταλήγαμε σε όλα αυτά.

Ο λόγος που σας το λέω είναι για να σας πω ένα πράγμα πολύ βασικό και για μένα και για την Κυβέρνηση και για τον Πρόεδρό μας, ότι δεν πάμε να κάνουμε αποσπασματικά πράγματα. Επιχειρούμε να δώσουμε συνολικά νομοθετημένες λύσεις για όλα τα προβλήματα της κρίσης στην ελληνική οικονομία και να τα αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο πρωτοποριακό.

Έναν τρόπο που εμπεριέχει εφευρετικότητα και που θα επιτρέψει και η παραγωγή να ανακάμψει και από την άλλη να ανακάμψει και η ζήτηση στην αγορά, διότι ξέρετε, μάθαμε σε όλη μας τη ζωή να υπάρχει κι αυτό, ίσως και για τη γερμανική πλευρά υπάρχει ως ιστορική μνήμη, μάθαμε στη ζωή να έχουμε ως αντίπαλους την οικονομία μας, τον πληθωρισμό μας.

Όμως ξέρετε, φαίνεται ότι κινδυνεύουν οι οικονομίες πλέον από τον αποπληθωρισμό. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά από είσοδο σε μια ανεξέλεγκτη κάθοδο των τιμών, γι΄ αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε ανάσχεση, πρέπει να δημιουργήσουμε ζήτηση.

Όταν, λοιπόν, με μέτρα στοχευμένα, με υπολογισμένα μέτρα, χωρίς να θέτεις το τραπεζικό σύστημα σε κίνδυνο, βοηθάς να δημιουργηθεί ζήτηση στην αγορά, νομίζω ότι είναι το κάλλιστο φάρμακο για την ελληνική οικονομία, είναι το δεύτερο στάδιο μετά τα περιοριστικά μέτρα που είχαν ληφθεί αυτά τα έξι χρόνια, μέχρι να φθάσουμε στο σημαντικό σημείο που φθάσαμε με τις θυσίες του ελληνικού λαού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Για τα στεγαστικά θα αφορά μόνο στα ληξιπρόθεσμα ή σε όλα τα στεγαστικά δάνεια;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η πρώτη προσέγγιση αφορά τα ληξιπρόθεσμα, από κει και πέρα πρέπει να μπούμε σε ένα δεύτερο κύκλο συζητήσεων να μπορέσουμε να παράσχουμε, όπως κάνουμε εδώ που δίνουμε το επιτόκιο των ενήμερων δανείων έτσι και σε αυτό θα πρέπει να υπάρξει μία αμοιβή και γι΄ αυτόν ο οποίος άντεξε. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο της εξειδίκευσης αυτού, πρέπει να σας είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα καθόλου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα μας πείτε λίγο τεχνικά για ποιο λόγο δε δημιουργούνται επισφάλειες στις τράπεζες; Δηλαδή είπατε κάτι για τον αναβαλλόμενο. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα υπάρξουν επισφάλειες αλλά θα αντισταθμιστούν από τον αναβαλλόμενο φόρο;

Και μία δεύτερη ερώτηση, τεχνικά πως θα γίνει η διαγραφή; Η διαγραφή χρέους πως θα επιμερίζεται με τους οφειλόμενους τόκους και το κεφάλαιο και τα λοιπά ανά δάνειο; Θα γίνει διαγραφή δηλαδή και στους τόκους και στο κεφάλαιο που οφείλει;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μιλάτε για τα κόκκινα…

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ΄ αρχήν εδώ μπαίνουμε στα τεχνικά θεωρητικά, αλλά δεν έχει σημασία, δυστυχώς στους τέσσερις μήνες πάνω από αυτό κατέληξα να μπορώ να απαντήσω και στα τεχνικά.

Λοιπόν όσον αφορά το θέμα των τραπεζών το πράγμα είναι απλό, γίνεται μια υπόθεση εργασίας, η οποία είναι βέβαιη υπόθεση εργασίας, ότι τα τραπεζικά ιδρύματα στα χρόνια που έρχονται θα επανέλθουν στην κερδοφορία και κατά συνέπεια δεδομένου ότι θα επανέλθουν στην κερδοφορία υπάρχει φόρος ο οποίος θα πρέπει να καταβληθεί.

Αυτό το λέω λίγο απλουστευμένα, διότι αν μπούμε πραγματικά σε βαθειά συζήτηση ανάμεσα στη διαφορά DTA και DTC δε θα τελειώσουμε ούτε του χρόνου και θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί σεμινάριο, αλλά εδώ το θέμα ποιο είναι;

Του δίνεις έκπτωση μελλοντικού φόρου, κατά συνέπεια λοιπόν το τραπεζικό σύστημα έχει ένα οιονεί κέρδος, το οποίο απλώς μεταφέρει στο μέλλον ένα κίνητρο και αυτό έχει γίνει αποδεκτό και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι απολύτως αρμόδια, ότι αυτό δεν επηρεάζει την κεφαλαιουχική της επάρκεια.

Άρα λοιπόν ξέρετε ότι είχαμε την εξαιρετικά, άλλωστε, καλή εξέλιξη των stress tests των προηγούμενων ημερών, η οποία νομίζω ήταν και εξαιρετικά σημαντική, ίσως και πιο αισιόδοξη από ότι πολλές Κασσάνδρες προέβλεπαν. Θυμάστε οι Κασσάνδρες που έλεγαν ότι “θα χρειαστούμε αυτά τα 11 δισεκατομμύρια” και τα λοιπά.

Το δεύτερο που με ρωτήσατε είναι…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βέβαια οι επισφάλειες στις τράπεζες έχουν ήδη υπάρξει, στο μοντέλο έχουμε υπολογίσει τις προβλέψεις των τραπεζών για τα κόκκινα, τα non perform. Είναι προφανές ότι αν το τραπεζικό σύστημα δεν είχε επιδείξει σωφροσύνη, σοφία και η Τράπεζα της Ελλάδος την εποπτική αρτιότητα ώστε να υπάρχουν ήδη προβλέψεις, θα ήμασταν σε πολύ πιο δύσκολη θέση τώρα γιατί το νούμερο που θα έπρεπε να μεταφερθεί στο μέλλον θα ήταν πολύ πιο μεγάλο και πιθανό τέτοιο που δεν θα μπορούσαμε να το αντέξουμε.

Το γεγονός ότι οι Τράπεζες έχουν κάνει προβλέψεις ήδη για την κακή την ώρα, είναι μια από τις βάσεις των δυνατοτήτων που μας δόθηκαν, για να μπορέσουμε να προτείνουμε αυτή τη ρύθμιση με σοβαρότητα χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μαζί με την πρόβλεψη, την οποία κάνουμε για τον αναβαλλόμενο χώρο. Δηλαδή όπου οι προβλέψεις δεν καλύπτουν, αν με ρωτάτε αν καλύπτουν στο 100% δεν καλύπτουν στο 100% διότι αν κάλυπταν στο 100% τότε το τραπεζικό σύστημα δεν θα χρειαζόταν τον αναβαλλόμενο χώρο. Μαζί όμως με τα περιθώρια, με τα μοντέλα μας δίνει ο αναβαλλόμενος χώρος μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις αυτές των Ελλήνων επαγγελματιών και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Και ανοίγω παρένθεση εδώ για να σας παρακαλέσω πολύ γιατί ακούγονται επιχειρήσεις και πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν τους περιλαμβάνει. Αυτό αφορά και τους επαγγελματίες και τους μικρούς επαγγελματίες και κάθε αγρότη ο οποίος έχει μια αγροτική εκμετάλλευση και κάθε κτηνοτρόφο που έχει μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Ο σκοπός του νομοθετήματος είναι ολιστικός, θέλει να καταλάβει όλες τις συνέπειες της κρίσης κατά το δυνατό.

Έρχομαι τώρα στο άλλο το οποίο είπατε. Όσον αφορά τα τραπεζικά Ιδρύματα, αν περιλαμβάνει και κεφάλαιο η δυνατότητα μείωσης, ναι βεβαίως. Μόνο ως προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία δεν περιλαμβάνει κεφάλαιο. Το ξαναλέω: Δεν είναι 50% των προσαυξήσεων, είναι 50%. Βεβαίως το 50% είναι όριο δε είναι αυτονόητο.

Και βεβαίως ξαναλέω υπάρχει ένα κριτήριο το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε: η βιωσιμότητα. Εάν κάτι είναι νεκρό, είναι νεκρό. Τελείωσε. Δεν μπορείς να το αναβιώσεις. Και τα πάντα να του χαρίσεις νεκρό θα παραμείνει. Το δέντρο το οποίο έχει μαραθεί δεν έχει καμία έννοια να ρίχνεις νερό και να βάζεις λιπάσματα.

Εδώ μιλάμε για το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου στο μέλλον, άρα αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσει το ελληνικό κράτος με απόλυτη σοφία και με απόλυτη συγκράτηση. Πρέπει να το κάνει όταν το δημόσιο συμφέρον όχι το συμφέρον του δημοσίου –θα μου επιτρέψετε να σας το θυμίζω πάντα αυτό, το δημόσιο συμφέρον είναι άλλο από το συμφέρον του δημοσίου- το δημόσιο συμφέρον εδώ επιβάλλει η επιχειρηματικότητα να ενισχυθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δυο πράγματα, δυο ερωτήματα. Το ένα δεν κατάλαβα αν τελικά πάμε μονομερώς στη ρύθμιση αυτή σε σχέση με την τρόικα, αν υπάρχει δηλαδή συμφωνία και το δεύτερο είναι αν θα προλάβουμε κ. Υπουργέ έως το τέλος του χρόνου να έρθει η ρύθμιση για τα στεγαστικά, με δεδομένο ότι υπάρχουν και πλειστηριασμοί στη μέση ή αν θα δοθεί παράταση σε αυτό το σημείο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ξαναλέω ότι δεν μπορώ να χωρίσω τα πράγματα. Ξέρετε, νομίζω από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε δεν έχω την τάση να βλέπω την σχέση με την τρόικα σαν μια σχέση αντιπαλότητας, μονομερώς. Η τρόικα επί της αρχής έχει συμφωνήσει, έχει κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες εν πολλοίς έχουν να κάνουν με το σύστημα των δόσεων, το οποίο έχει ήδη νομοθετηθεί. Γιατί το σύστημα των δόσεων είναι το ίδιο με το σύστημα του δημοσίου. Κατά συνέπεια επ’ αυτού έχουν στείλει κάποιες παρατηρήσεις.

Επ’ αυτού θα συνεχίζεται μια συζήτηση. Επί της ουσίας όμως του αντικειμένου η τρόικα και εγγράφως έχει διατυπώσει άποψη.

Έρχομαι τώρα στο άλλο θέμα αν θα προλάβουμε μέχρι το Δεκέμβρη. Ξέρετε, αυτό εξαρτάται λίγο πολύ από την εθνική αντιπροσωπεία και το ρυθμό. Δεν είναι εύκολο τα στεγαστικά, δεν σας είπα το τι μένει ως παρακαταθήκη στο Υπουργείο για να σα πω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί αύριο το πρωί.

Όμως σας ξαναείπα επίσης – είναι πιο εύκολο σε εμένα να το λέω ως απερχόμενος Υπουργός από το νέο Υπουργό – όσον αφορά στην πρώτη κατοικία: Έχετε δείξει περισσή έγνοια γι’ αυτή τη διάταξη η οποία λήγει το τέλος του χρόνου, η οποία δεν είναι το κύριο σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας και την οποία έχουν ελάχιστοι χρησιμοποιήσει.

Αν μου επιτρέπετε, δεν μπορώ εγώ να σας απευθύνω παραίνεση, είναι το δικό σας καθήκον αυτό και εσείς θα κρίνετε πως είναι, αλλά σας λέω ειλικρινά ότι αυτή η διάταξη έχει ελάχιστη σημασία στο πλαίσιο προστασίας της περιουσίας των Ελλήνων και της πρώτης κατοικίας. Είναι μια διάταξη που την έχουν χρησιμοποιήσει λιγότερο από 3.000 περιπτώσεις όταν το υπόλοιπο σύστημα το οποίο υπάρχει, ο Νόμος 3869 όπως έχει τροποποιηθεί, αφορά 100 τόσες χιλιάδες περιπτώσεις.

Εάν αυτή η διάταξη ήταν διάταξη κεντρική στο σύστημα, είναι προφανές ότι θα την είχαν αξιοποιήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι σχεδόν κανένας δεν τη χρησιμοποιεί; Αυτό το οποίο επιχειρείται εδώ -αυτή θα ήταν η κατεύθυνση την οποία εγώ θα είχα, τώρα ο νέος Υπουργός μπορεί να έχει…- είναι να υπάρχει ένα είδος προστασίας της πρώτης κατοικίας πάντα πρέπει να υπάρχει, δεν το συζητάμε, να είναι μέσα στο ολιστικό πλαίσιο του πτωχευτικού των ιδιωτών, διότι εκεί είναι η θέση του.

Σας θυμίζω ότι για το πτωχευτικό των ιδιωτών όπως και για το νέο πτωχευτικό των επιχειρήσεων έχουμε στείλει ήδη τις βασικές αρχές και στην τρόικα δεν είμαστε σε αρχικό στάδιο. Όπως επίσης –θα τα πούμε και το απόγευμα- έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και στον Αναπτυξιακό και στο Νόμο για το ΕΣΠΑ. Όλα αυτά είναι σε διαδικασία παραγωγής.

Εάν δεν προλάβουμε για οποιοδήποτε λόγο από εκεί και πέρα το μικρό κενό που υπάρχει, αν υπάρχει κενό όμως, θα δούμε με ποιο τρόπο θα καλυφθεί. Αλλά δεν είναι αυτή η διάταξη την οποία θεοποιούμε. Δημιουργείται στον Έλληνα πολίτη η αντίληψη ότι 1/1 αν δεν γίνει κάτι, θα πάψει το σπίτι του να προστατεύεται. Δεν είναι αλήθεια.

Εάν πάει σε ένα δικηγόρο και τον ρωτήσει, θα χάσει 100 € για να μάθει αυτό που σας λέω τσάμπα. Ότι το σπίτι προστατεύεται και χωρίς αυτή τη διάταξη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η ρύθμιση για τα επιχειρηματικά δάνεια, ήθελα να ρωτήσω τι νόημα έχει το να δίνεται το περιθώριο να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο νόμο στα μέσα του ’16 όπως είδαμε στο νομοσχέδιο και οι οφειλές να ανοίγουν το ’14. Δηλαδή μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα των δύο ετών ο οφειλέτης δεν θα αποπληρώνει και η Τράπεζα θα εγγράφει το δάνειο αυτό στις υποχρεώσεις της;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας πω, καταλαβαίνω τι μου λέτε να το πάρουμε πάλι. Δεν μπορώ εγώ να υποχρεώσω τον οποιονδήποτε οφειλέτη μέσα σε 90 μέρες ή σε 60 μέρες να καταλήξει εάν θέλει να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στη διάταξη ή δεν θέλει.

Αν τον υποχρέωνα – εγώ υποψιάζομαι θα υποβάλλουν όλοι- θα ήταν αδύνατο από πλευράς μηχανισμού υποδοχής παρ’ ότι το νομοθέτημα προβλέπει να δημιουργηθούν templates ώστε η δουλειά υπαγωγής να γίνει πάρα πολύ μηχανιστικά και γρήγορα για τους μικρούς, εκεί που κυρίως μας ενδιαφέρει τις 165.000 αλλά και πάλι να επεξεργαστεί το τραπεζικό σύστημα 165.000 ρυθμίσεις μέσα σε 40-50 μέρες νομίζω θα ήταν αδύνατο για οποιοδήποτε τραπεζικό σύστημα οποιασδήποτε χώρας του κόσμου.

Άρα πρώτον δεν θέλω να εκβιάσω τον ιδιώτη ή την επιχείρηση και δεύτερον και να τον εκβίαζα δε νομίζω ότι θα γινόταν τέτοια συρροή. Αυτό έχει ένα βασικό πρόβλημα όμως το οποίο δεν δημιουργείται από αυτό το νομοθέτημα, δημιουργείται από την ρύθμιση ότι όσον αφορά το δημόσιο «κύριοι πρέπει μέχρι 30 Μαρτίου να έχετε τελειώσει». Πάρα πολύ ωραία.

Του λέω ότι μπορείς εάν θέλεις πήγαινε 30 Μαρτίου και ρύθμισε με το Δημόσιο και έλα μετά να το κάνεις. Εσείς με ρωτάτε εμμέσως, μιλάτε για 180.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Ξέρετε είναι ιλιγγιώδες μέγεθος. Μιλάμε για 40 και πάνω δισ. ευρώ μόνο προς τις Τράπεζες. Μιλάμε για δάνεια που δεν εξυπηρετούνται ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Εάν ο οφειλέτης μπορεί να τα εξυπηρετήσει, δεν έχει ανάγκη τη ρύθμιση. Μια χαρά μπορεί να το κάνει και μόνος του, αν είναι ενήμερα. Εδώ μιλάμε για μη ενήμερα άρα δεν αλλάζει κάτι, ούτε το τραπεζικό σύστημα πρόκειται να κινηθεί αύριο το πρωί γι’ αυτά. Είναι προφανές ότι αυτά είναι προβληματικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι μια ερώτηση με τρία σκέλη. Μήπως μέσω και αυτής της ρύθμισης και έτσι όπως την αναπτύξατε πριν από λίγο στην απάντησή σας δίνετε το μήνυμα στην αγορά ότι πριμοδοτούνται αυτοί που δεν πληρώνουν και τι γίνεται με αυτούς που είναι συνεπείς. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος.

Αν μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχει εκτίμηση για το σύνολο της ρύθμισης, πόσα δισεκατομμύρια δηλαδή θα ρυθμιστούν. Είναι 180.000 επιχειρήσεις με πόσες οφειλές πάνω κάτω. Αν θα υπάρξουν αλλαγές γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εσείς το παρουσιάζετε σήμερα, ενδέχεται όμως να υπάρξουν αλλαγές από το νέο Υπουργό και από την τρόικα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να τα πάρω με τη σειρά. Πρώτον, όχι είναι η απάντηση δεν δίνουμε κανένα τέτοιο σήμα στην αγορά. Γιατί δεν δίνουμε; Πρώτον αυτό αφορά δάνεια που είναι ήδη υπερήμερα. Δηλαδή εάν αύριο κάποιος αρχίσει να μη πληρώνει δεν υπάγεται έτσι κι αλλιώς, αφορά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κρίση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συγνώμη, Υπουργέ, ο επιχειρηματίας που πληρώνει μέχρι κα σήμερα θα σκεφτεί ότι θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση σε ένα ή δυο χρόνια για να μπει στη νέα ρύθμιση.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό το επιχείρημα που λέτε και το οποίο αφορά τις δόσεις που κατά καιρούς κάνει το ελληνικό δημόσιο στις ρυθμίσεις φόρων, το μεταφέρετε και στο χώρο της ιδιωτικής οικονομίας και της ιδιωτικής συναλλαγής. Εξηγούμαστε: Με ρωτάτε, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που με ρωτάτε κάτι άλλο με ρωτάτε, μου επιτρέπετε να σας προσδιορίσω με όλο το σεβασμό την ερώτησή σας.

Η ερώτηση είναι: υπάρχει ηθική βάση γι’ αυτό; Αυτό είναι το ερώτημα. Απάντηση: εάν θεωρήσουμε ότι για τις συνέπειες της κρίσης είναι υπεύθυνες οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Έλληνες επαγγελματίες, τότε πραγματικά η ρύθμιση αυτή στερείται ηθικής βάσης. Όμως είναι έτσι η αλήθεια; Όταν έχει πέσει η ζήτηση 50% κατά μέσο όρο στην αγορά χωρίς την παραμικρή ευθύνη του καθένα μαγαζάτορα που είναι εδώ γύρω μας.

Μπορώ εγώ να του απονείμω τον ψόγο ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τη μείωση της ζήτησης κατά 50% που το κατέστησε υπερήμερο το δανειάκι των 10 και 20 και 30 χιλιάδων. Οι 100.000 επιχειρήσεις από αυτές έχουν υποχρεώσεις της τάξης των 45.000 ευρώ μάξιμουμ και είναι καθαρή συνέπεια της μείωσης της ζήτησης των προϊόντων στην αγορά, από μια κρίση για την οποία δεν είχαν κανένα έλεγχο και καμία ευθύνη.

Δεν έχει υποχρέωση η οργανωμένη ελληνική κοινωνία να έρθει να τον στηρίξει, όταν αυτοί κρίνονται ως βιώσιμοι αφού πέρασαν την κρίση, αφού μου κράτησαν 750 χιλιάδες θέσεις εργασίας και 180 χιλιάδες μαγαζιά ανοιχτά, εκ των οποίων οι 100 χιλιάδες χρεώθηκαν μόνο 4,5 δισεκατομμύρια στις ελληνικές τράπεζες;

Μπορώ να δεχτώ ποτέ δηλαδή ότι αυτές οι επιχειρήσεις δε δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία; Διότι κοιτάχτε, δεν έχει κανένα νόημα να σας το πω, αλλά αυτοί δεν είναι μπαταχτσήδες, διότι μαζί με τη ρύθμιση του λες κατάθεσέ μου και τη συλλογική κατάσταση της περιουσίας σου να δω πως είσαι. Άρα αν αυτός είναι πλούσιος εσύ δεν τον ρυθμίζεις.

Μιλάμε λοιπόν για αυτόν που ανάλωσε την περιουσία του, κράτησε ανοιχτή την επιχείρησή του, κράτησε ανοιχτές τις θέσεις εργασίας και υπέστη μείωση της ζήτησης της τάξης του 50% και είναι με το κεφάλι πάνω από το νερό ίσα-ίσα εδώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι ηθική μας υποχρέωση να το κάνουμε αυτό και είναι ανήθικο να μην το κάνουμε αυτό.

Βεβαίως καταλαβαίνω και κάτι άλλο, καταλαβαίνω ότι κάποιος ήταν πιο ισχυρός και άντεξε, εκεί όμως και στον πιο ισχυρό που άντεξε έρχομαι και του λέω ναι και αυτό το κατανοώ κι επειδή το κατανοώ σου επιδοτώ το επιτόκιο πάλι με το υστέρημα του ελληνικού λαού, για την ακρίβεια του Ευρωπαίου πολίτη, γιατί χρησιμοποιούμε τα χρήματα των διαρθρωτικών ταμείων.

Τι δεν είναι μια πλήρης απάντηση; Κι ερχόμαστε και από τον «πτωχευτικό» μετά και λέμε ότι δικαιούται ο Έλληνας επιχειρηματίας και ο Έλληνας επαγγελματίας μια δεύτερη ευκαιρία και δικαιούται και ο Έλληνας ιδιώτης το φυσικό πρόσωπο μια δεύτερη ευκαιρία.

Αυτή η τιμωρητική αντίληψη από την αρχή της οικονομίας μέχρι το τέλος δεν μπορεί να αντέξει αυτή την κρίση. Δεν την αντέχει, αυτή η κρίση, εάν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να αφήσει πίσω, είναι ότι η τιμωρητική αντίληψη του δικαίου για τον έντιμο οφειλέτη.

Για τον έντιμο ξαναλέω όχι για τον μπαταχτσή, τον μπαταχτσή εάν το διαβάσετε θα δείτε ότι τον κρεμάμε στα μανταλάκια, αλλά για τον έντιμο οφειλέτη η τιμωρητική αντίληψη που λες ότι άμα πτωχεύω σου στερώ και τα πολιτικά σου δικαιώματα, δεν είναι δυνατόν τώρα πραγματικά, νομίζω ότι η κοινωνία έχει περάσει σε ένα άλλο στάδιο.

Και σας ξαναλέω, εμείς από την ανάλυση που κάνουμε λέμε ένα πράγμα, η οικονομία χρειάζεται 100 χιλιάδες νέες επιχειρήσεις, όχι και να αφήσουμε να κλείσουν όλες οι παλιές που είναι βιώσιμες, δηλαδή να αφήσουμε τη χώρα να γίνει κρανίου τόπος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μέσα στη ρύθμιση είναι και οι αγρότες που είχαν ξαναρυθμιστεί;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, όχι οι αγρότες ως αγρότες ως φυσικά πρόσωπα, οι αγρότες που έχουν εκμετάλλευση, είναι ακριβώς ότι ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Για όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους επαγγελματίες υπάρχει ενιαία ρύθμιση, δεν μπαίνουμε σε..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το σύνολο της ρύθμισης;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Περίπου 40 δις, 40 και.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ξέρουμε πόσα είναι τα δάνεια και πόσοι οι αγρότες;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είναι μεγάλος αριθμός, δεν έχουμε στατιστική εικόνα. Το σύνολο που μου έχει λεχθεί ότι είναι, είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το σύνολο, αλλά χωρίς να είναι κι όλα αγροτικά, έτσι;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Χωρίς να είναι κι όλα αγροτικά, σας τα λέω όλα γι΄ αυτό σας λέω. Ξέρετε, μπορούμε να πετύχουμε τεράστιο αποτέλεσμα στην οικονομία, με πολύ μικρές διαγραφές ανά περίπτωση.

Όταν σας λέω ότι για 100 χιλιάδες επιχειρήσεις συνολικά είναι 4,5 δισεκατομμύρια, που σημαίνει 45 χιλιάδες ευρώ ανά επιχείρηση, που σημαίνει ότι αν το βάλουμε και στο 50% μιλάμε για 2.250 από τα οποία το τραπεζικό σύστημα έχει κάνει προβλέψεις ήδη για το 1 και κάτι, άρα μιλάμε για αναβαλλόμενο φόρο μετά από 30 χρόνια της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου που βγάζει βάρος 50% από 100 χιλιάδες επιχειρήσεις αύριο το πρωί και τις επιστρέφει στην αγορά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κι άλλα δύο σύντομα ερωτήματα.

Το δεύτερο είναι αν στις μικρές επιχειρήσεις, γιατί στο σχέδιο νόμου τουλάχιστον που είδαμε που είχε διαρρεύσει την περασμένη εβδομάδα, ξαναδίνεται με τη διαγραφή των οφειλών και τη ρύθμιση προς το δημόσιο των οφειλών τους, αν ξαναδίνεται η ευκαιρία να βγάζουν μπλοκ επιταγών για τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί για τις μεγάλες υπάρχει η πρόβλεψη αυτή, στις μικρές τουλάχιστον στο σχέδιο νόμου που είχε διαρρεύσει δεν είδαμε κάτι τέτοιο.

Κι ένα τρίτο για να τελειώσω, με απλά λόγια για τα στεγαστικά, ένα δάνειο για δέκα χρόνια, το 30% του δανείου, υπήρχε η πρότασή σας να μην πληρώνει τίποτα καμία δόση ο δανειολήπτης;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να γίνει balloon στο τέλος, όχι όμως να διαγραφεί η απαίτηση, να υπάρχει εκεί και να δούμε τι θα κάνουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και να δούμε τι θα κάνουμε σε δέκα χρόνια;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, το «δέκα χρόνια», εντάξει…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, τρόπος του λέγειν.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιατί πρέπει να κάνεις ένα μοντέλο της εξέλιξης της αξίας της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, εδώ υπάρχουν υπομοντέλα, είναι άλλο πράγμα η κατοικία, άλλο η παραθεριστική κατοικία…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα για την κύρια ή για οποιαδήποτε κατοικία είναι για τα στεγαστικά;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν απόψεις. Εγώ, αν με ρωτάτε όμως εδώ σας μιλάω ως φυσικό πρόσωπο κι όχι ως Υπουργός, πιστεύω ότι μετά από μια κρίση πρέπει να κάνεις τις γενναιότερες ρυθμίσεις. Εδώ προσπαθείς να τινάξεις την οικονομία μπροστά, η οικονομία για να πεταχτεί μπροστά δεν πηγαίνει με ασπιρίνη, έτσι;

Χρειάζεται πραγματική παρέμβαση και θάρρος και το ίδιο θάρρος έχει επιδείξει και το τραπεζικό σύστημα τουλάχιστον με τη συμφωνία τους τα κόκκινα δάνεια. Το ίδιο θάρρος πρέπει να επιδείξει το τραπεζικό σύστημα και στα υπόλοιπα, πρέπει να βλέπουμε το αύριο, δεν πρέπει να βλέπουμε το σήμερα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπουργέ, αν τοκίζεται το ποσοστό αυτό του δανείου το οποίο μεταφέρεται στο μέλλον θα γίνει πράγματι ένα balloon, μία φούσκα την οποία δε θα μπορέσει να την εξυπηρετήσει ποτέ κανείς.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γιατί το λέτε αυτό; Κατ΄ αρχήν δεν είπαμε ότι θα πληρωθεί κατ΄ ανάγκην.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είπατε ότι “μπορεί να τοκίζεται ή όχι”.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε σας παρακαλώ, σε όλα αυτά υπάρχει μία ηθική στάθμη από κάτω, δηλαδή πρέπει αυτό το οποίο προτείνεις να είναι ηθικό, βαθειά ηθικό, έτσι; Εγώ σας ξαναρωτώ κατ΄ αρχήν, το ακίνητο το αγόρασε μόνος του ή το εκτίμησε και η τράπεζα; Μάλιστα. Πρέπει να πάρει και η τράπεζα ρίσκο ή δεν πρέπει να πάρει; Μάλιστα. Πως θα το πάρει το ρίσκο; Θα το πάρει με ένα απλό τρόπο, το κομμάτι το οποίο είναι αμφισβητούμενο θα το μεταφέρουμε στο μέλλον και από κει και πέρα εάν η αξία του ακινήτου αναπροσαρμοστεί τότε, τότε βεβαίως καλώς η τράπεζα θα πει δώσε μου κι εμένα. Εάν εξαφανιστεί τότε η τράπεζα δεν έχει κανένα ρίσκο; Είναι δίκιο, είναι τίμιο, είναι σωστό;

Στην Αμερική δηλαδή που ο οφειλέτης αφήνει το ακίνητο στην τράπεζα όταν το χρέος υπερβαίνει την αξία του ακινήτου και φεύγει εκεί είναι πιο «σοσιαλιστές» από εμάς; Εγώ λέω απλώς πρέπει να είμαστε ηθικοί, πρέπει ο καθένας στην κοινωνία να πάρει ένα μέρος από το ρίσκο, γιατί αν δεν το πάρουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία από την κρίση δεν θα ξεφύγουμε.

Το θέμα δεν είναι να συρθούμε έξω από την κρίση, το θέμα είναι να ξεπεταχτούμε από την κρίση. Αυτό απαιτεί γενναιότητα, θυσίες και πλάτη από όλους, δε γίνεται με «μικρομέτρα» κάθε μέρους, χρειάζεται γενναιότητα. Και πρέπει να πω ότι ο Πρωθυπουργός εδώ, μας έδωσε την εντολή τον Ιούλιο να προχωρήσουμε σε μια τέτοιας αντίληψης ρύθμιση.

Διότι ποια είναι η άποψη; «Με το μαλακό, αφήστε το, να δούμε, έχει ο Θεός, θα φύγουμε κάποτε από την κρίση» . Αντελήφθη ο Πρωθυπουργός απολύτως το πρόβλημα και αντελήφθη η Κυβέρνηση απολύτως τι πρέπει να κάνει και γι΄ αυτό έχω την πεποίθηση ότι σε αυτή την πορεία θα συνεχίσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να τελειώσουμε με κάτι που θέλει να πει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

O. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα ανταποδώσω σε αυτά που είπε ο Υπουργός, αλλά επειδή ήταν προγραμματισμένο να φύγω το απόγευμα, θεώρησα πάρα πολύ σωστό να πω δυο λόγια. Τότε με τον Υπουργό δεν είχαμε ανταλλάξει ούτε καλημέρα πριν έρθουμε στο Υπουργείο. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπως ξέρετε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε δεν πρέπει να υπάρχουν ανασφάλειες, δεν πρέπει να υπάρχουν ίντριγκες και πρέπει να υπάρχει καλή διάθεση.

Με τον Υπουργό δεν ένοιωσα ούτε μια μέρα ανασφάλεια, δεν υπήρξε καμία ίντριγκα όπως γνωρίζετε – γιατί θα το γνωρίζατε εσείς πρώτοι από όλους – και υπήρξε μια γόνιμη συνεργασία η οποία ήταν εξαιρετική κατά την άποψή μου, παρότι προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και νομίζω τα αποτελέσματα του μικρού χρονικού διαστήματος ήταν μια απάντηση.

Είμαι σίγουρος ότι με τον νέο Υπουργό ο οποίος έσπασε την ηλικιακή επετηρίδα θα έχουμε την ίδια συνεργασία και θα προχωρήσουμε τα θέματα που έχουμε δρομολογήσει και είναι πάρα πολλά, είτε αυτά που είπε αλλά και πολλά άλλα, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να αποφέρουν και θετικά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ κ. Υπουργέ για την καλή συνεργασία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ.

Τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, την κατάθεση εμπορικού σήματος και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας, όπως και τη δημιουργία νέας πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων παρουσίασαν σήμερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκος Δένδιας και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς, Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός και Βιομηχανίας και Καταναλωτή κ. Γιώργος Στεργίου.

 

Προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις του ΥΠΑΑΝ κ. Νίκου Δένδια και του ΥΦΥΠΑΑΝ κ. Νότη Μηταράκη για τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην έκθεση “DoingBusiness – 2015” .

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καλημέρα σας. Παρουσιάζουμε σήμερα τις νέες διαδικασίες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, απονομής εμπορικού σήματος και κατοχύρωσης της ευρεσιτεχνίας, όπως και τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων.

Επί του πιεστηρίου όμως προέκυψε και μια άλλη σημαντική εξέλιξη, σχετικά με την έκθεση DoingBusiness 2015, για την οποία ο Υπουργός θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί και σε αυτήν.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε τη χαρά και την τιμή να είστε εδώ. Από πλευράς και δικής μου οι ευχαριστίες και των τριών Υφυπουργών, του κ. Μηταράκη, του κ. Γιακουμάτου, του κ. Κωνσταντινόπουλου και των Γενικών Γραμματέων, του κ. Κομνηνού και του κ. Στεργίου.

Σας καλέσαμε εδώ για μια κατ’ αρχήν –κατά την άποψή μας- πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά προέκυψε, όπως λέχθηκε, άλλη μια πρόσφατα, χθες. Όπως σας είχα πει, μέσα στο συνολικό πλάνο ενεργειών αυτού του Υπουργείου είναι η προσπάθεια να διευκολύνουμε τον πολίτη και το επιχειρείν. Να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή τους.

Προχωράμε σε μια σειρά από διευκολύνσεις που αφορούν τη δυνατότητα ηλεκτρονικών διαδικασιών και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως και στην κατάθεση των σημάτων, την ευρεσιτεχνία και το βιομηχανικό design, αλλά και στα θέματα των δημοσίων συμβάσεων.

Αναλυτικά επ’ αυτών θα σας ενημερώσουν οι Υφυπουργοί και οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς. Θα ήθελα ακόμη να σας πω ότι έχουμε την ανακοίνωση του δείκτη DoingBusiness 2015 και με χαρά σας ανακοινώνω ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στη θέση 61. Πρέπει να σας θυμίσω ότι είναι κατά 11 θέσεις καλύτερη από το 2014, αλλά αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, και το οποίο συζητούσαμε με τον Υφυπουργό, τον κ. Μηταράκη πριν, δεν είναι μόνο η ετήσια αναπροσαρμογή. Είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα από το 100 έχει φτάσει περίπου σιγά – σιγά στη μέση του πίνακα. Έχει διανύσει 40 και πλέον θέσεις.

Αν έχετε την καλοσύνη θα δώσω το λόγο στους Υφυπουργούς με τη σειρά, κατ΄ αρχήν στον κ. Μηταράκη, στον κ. Γιακουμάτο και στον κ. Κωνσταντινόπουλο και στους Γενικούς Γραμματείς για τα περαιτέρω.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Όπως είπε ο Υπουργός, ο κ. Δένδιας, κατά άλλες 11 θέσεις βελτιώθηκε η διεθνής κατάταξη της ελληνικής οικονομίας στην έκθεση DoingBusinessReport 2015 που εκδίδει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα.

Ειδικότερα η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στις 61η θέση μεταξύ 189 χωρών που περιλαμβάνονται στη φετινή αξιολόγηση, ενώ πέρσι βρισκόταν στην 72η θέση μεταξύ πάλι 189 χωρών.

Συνολικά πήγαμε από τη θέση 100 το 2012 στην θέση 61. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 45 θέσεις, στον τομέα της καταχώρησης ακίνητης περιουσίας. Τομέας, στον οποίο, όπως γνωρίζετε, η χώρα μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, έχοντας περάσει ειδικό νόμο για τη διευκόλυνση της αγοράς ακίνητης περιουσίας από ξένους επενδυτές. Και την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε τα πολύ θετικά αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας.

Επίσης, σε απόλυτα μεγέθη, η καλύτερη επίδοση της χώρας μας, που βρίσκεται στην 48η θέση, καταγράφεται στον τομέα του διασυνοριακού εμπορίου, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με τις εξαγωγές και τη στρατηγική της εξωστρέφειας που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η βελτίωση της ελληνικής θέσης στον τομέα της προστασίας των επενδυτών, όπου από την 80η θέση πέρσι η χώρα μας πλέον κατατάσσεται στην 62η θέση. Μέσα σε τρία χρόνια η Ελλάδα έκανε ένα

σημαντικότατο άλμα στην ανταγωνιστικότητα, όπως μετρά η Παγκόσμια Τράπεζα. Ανέβηκε κατά 39 θέσεις. Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων, που θεσπίσαμε ως Υπουργείο Ανάπτυξης, αποδίδουν πλέον χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Δουλεύοντας με σύστημα, με μέθοδο και κυρίως με διάρκεια στην προσπάθειά μας, καταφέραμε να βελτιώσουμε την εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, γεγονός που αναγνωρίζεται από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Αυτή η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί, καθώς υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί, αλλά δεν έχουν αφομοιωθεί ακόμη από την αγορά. Σε κάθε περίπτωση η προσπάθειά μας θα έχει συνέχεια γιατί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας έχει κομβική σημασία για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τελικά για το μεγάλο στόχο που είναι η μείωση της ανεργίας. Ευχαριστώ.

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο υπήρχε μια διαδικασία που την ξέρετε, πάρα πολύ χρονοβόρα, που δεν διευκόλυνε καθόλου την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Έπρεπε ο επιχειρηματίας να πηγαίνει ο ίδιος αυτοπροσώπως στο ΓΕΜΗ να καταθέτει τα χαρτιά, με γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και μεγάλη σπατάλη χρήματος, αλλά και χρόνου.

Τώρα μπορεί εξ αποστάσεως να καταθέτει ηλεκτρονικά και να διασυνδέεται με το ΓΕΜΗ εξοικονομώντας και χρήμα και χρόνο. Μέχρι τώρα έπρεπε να πάει αυτοπροσώπως και παρουσία της αρμόδιας επιτροπής του ΓΕΜΗ με τα συνεπακόλουθα τη μεγάλη καθυστέρηση για έκδοση πιστοποιητικών και αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα.

Απελευθερώσαμε τον επιχειρηματία από τη δέσμευση να επισκέπτεται πολλές υπηρεσίες συν τον χρόνο που έχανε. Ήταν δε και πολύ δύσκολη η πρόσβαση των εταιρειών στην αυτοπρόσωπη παρουσία στο ΓΕΜΗ. Αυτά όλα τώρα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι διαδικασίες. Δεν έχει καθόλου ταλαιπωρία. Άρα, νομίζω ότι ήταν μια αναγκαία πράξη για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.

Το δεύτερο, είναι τα εμπορικά σήματα. Ξέρετε ότι απαιτείτο και εκεί φυσική παρουσία να πάει να καταθέσει το σήμα. Μάλιστα όταν πρωτοπήγα είχαμε και φαινόμενα όπως ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, όπου κατοχύρωνε ο καθένας το σήμα του, σκίζανε και τη σελίδα που τους ενδιάφερε κάποιοι όταν πηγαίνανε από μόνοι τους εκεί και το σήμα αυτό επανακατίθετο, με αποτέλεσμα να έχουμε δικαστικές διαμάχες και ταλαιπωρίες πάρα πολύ μεγάλες.

Σήμερα αυτό γίνεται ηλεκτρονικά. Κατοχυρώνει τον καθέναν και μπορεί όλο το 24ωρο και το βράδυ και ό,τι ώρα να ‘ναι, να καταθέτει ηλεκτρονικά το σήμα το οποίο ελέγχεται και πανευρωπαϊκά. Υπάρχουν δηλαδή σήμερα όλα τα σήματα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά.

Άρα λοιπόν ήταν και εκεί μια γραφειοκρατία, ένα βάρος στις επιχειρήσεις που διευκόλυνε πάρα πολύ να πάει ο δικηγόρος, να πάμε στα δικαστήρια. Όλα αυτά έχουν τελειώσει. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης του κόστους.

Το τελευταίο είναι η πλέον σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίων συμβάσεων. Είναι μια τομή για τις συμβάσεις στην ελληνική κοινωνία, στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιες ήταν οι χρονοβόρες διαδικασίες και τι κόστος είχε, όπως αυτοπρόσωπη παρουσία του επιχειρηματία, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, σπατάλη χρόνου και χρήματος.

Σήμερα μπορούμε εξ αποστάσεως να στέλνουμε την πρότασή μας για τις προμήθειες για το διαγωνισμό και δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία. Μπορεί ο κάθε πολίτης, ελεγκτής, επιχειρηματίας να γνωρίζει μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα, ποιος ζητά να αγοράσει κάτι. Ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι όροι αυτού του διαγωνισμού. Με ποιον υπεγράφη η σύμβαση και έναντι ποιου τιμήματος. Όλα αυτά αναρτώνται. Νομίζω ότι για τα δημοσιονομικά είναι κάτι πρωτοφανές διότι διασφαλίζει τη διαφάνεια απόλυτα και βέβαια εξοικονομεί και χρήμα.

Σας λέω μόνο ενδεικτικά ότι η χώρα έχει εξοικονομήσει άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ από 12 μόλις κατακυρώσεις που απόκτησε από την ηλεκτρονική διαδικασία. Εξοικονομεί πάρα πολύ χρήμα. Κερδίζει σε διαφάνεια και εν πάση περιπτώσει είναι διαδικασίες που ευνοούν και την αξιοκρατία και τη γρηγοράδα. Ευχαριστώ.

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι σήμερα για να καταθέσει κάποιος μια αίτηση για χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οτιδήποτε άλλο, έπρεπε ο ίδιος να πάει να το καταθέσει εγγράφως και στα πλαίσια της προσπάθειας για τη μείωση της γραφειοκρατίας, σήμερα εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο αυτό με βάση την κοινή υπουργική απόφαση και από εδώ και πέρα θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά. Εκτός από το αυτονόητο, ότι μειώνεται η γραφειοκρατία, η δέσμευση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με επιστολή τους σε εμάς είναι ότι θα μειώσει και τα τέλη.

Άρα θα έχουμε ένα διπλό όφελος. Θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, οι πολίτες, να στέλνουν ηλεκτρονικά τα έγγραφά τους. Δηλαδή να υπάρχει και ασφάλεια, να υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας, μείωση του κόστους, γιατί οι πολίτες δεν είναι μόνο στην Αθήνα, θα μπορούν να τα στέλνουν ηλεκτρονικά και εκτός Αθηνών ή και στο εξωτερικό χωρίς να χρειάζεται να έρθουν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αλλά κυρίως θα μειωθεί το κόστος. Και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα το Δ.Σ. του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, θα ανακοινώσει και τη μείωση των τελών.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας πάνω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θα προβληθεί τώρα ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κ. Αντόνιο Καμπίνος, του Προέδρου του Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προβολή video:

«Θα ήθελα να στείλω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους στην Ελλάδα για τη πιο επιτυχημένη προσπάθεια ηλεκτρονικοποίησης των σημάτων. Αυτό είναι το άμεσο αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς που ξεκίνησε το 2012 και θα δώσει άμεσα πλεονεκτήματα στην αγορά των σημάτων στην Ελλάδα. Ναι, μεν, δεν έχει πλήρως ολοκληρωθεί και έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών. Συγχαρητήρια, λοιπόν στον κ. Κομνηνό, συγχαρητήρια φυσικά και σε όλη την ομάδα που εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, συγχαρητήρια σε όλους».

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και τώρα θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του σχεδίου από το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό.

Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Να τα πούμε πολύ σύντομα γιατί οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί έδωσαν ήδη το πρώτο στίγμα.

Τι αλλάζει πρώτα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Όπως ξέρετε, οι επιχειρηματίες καλούνται να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους για τη μεταβολή της οποιαδήποτε εταιρικής κατάστασης: αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή Δ.Σ., διαφορετικές αποφάσεις, όλα αυτά έως τώρα γίνονταν σε ένα γκισέ στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Από αύριο τίθενται σε ισχύ η Υπουργική Απόφαση και δίνουμε προθεσμία δύο ακόμη μήνες στην κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας να προσαρμόσει το ηλεκτρονικό της σύστημα ώστε οι επιχειρηματίες από το γραφείο τους να μπορούν να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στην εταιρική τους μορφή.

Πρακτικά αυτό σημαίνει μείωση κόστους για την κάθε επιχείρηση, μείωση της γραφειοκρατίας και απαλλαγή από επαφή με τρίτα πρόσωπα.

Από την άλλη, διευκολύνει ιδιαίτερα τη Διοίκηση, διευκολύνει ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και τα Επιμελητήρια και τις Περιφέρειες, τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας οι οποίες θα διαχειρίζονται ηλεκτρονικά από εκεί και πέρα αυτή τη μεταβολή.

Το δεύτερο που διευκολύνουμε μέσα από αυτή την ηλεκτρονικοποίηση είναι η έκδοση των πιστοποιητικών. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για να εκδίδουν πιστοποιητικά της εταιρικής τους κατάστασης, ώστε πρώτον να ενημερώνει τις Τράπεζες γι’ αυτό και δεύτερον να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με κάποιο δημόσιο φορέα.

Αυτό το πιστοποιητικό εφ’ εξής θα προκύπτει ηλεκτρονικά. Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα λαμβάνεται ψηφιακά υπογεγραμμένο κατ’ ευθείαν στο γραφείο της επιχείρησης. Άρα και εδώ δεν θα χρειάζεται καμία, μα καμία απολύτως, παρουσία φυσικού προσώπου ή διακίνηση χαρτιού, για να έχουμε αυτή την πολύ σημαντική για την επιχείρηση διευκόλυνση.

Όλο αυτό το φάσμα τι κάνει; Αυξάνει την εμπορική δημοσιότητα των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Σας καλούμε όλους να επισκεφθείτε το www.businessregistry.gr ή το www.businessportal.gr και να βρείτε σε ζωντανό χρόνο την κατάσταση κάθε επιχείρησης: την έδρα της, το Δ.Σ. της, όλα τα στοιχεία μεταβολών.

Στη συνέχεια έχουμε να πάμε κατ’ ευθείαν στα εμπορικά σήματα και στη βιομηχανική ιδιοκτησία. Εδώ, όπως είπε και ο Υφυπουργός, ο κ. Γιακουμάτος, πάμε σε μια άλλη εποχή στη διαχείριση των σημάτων. Ήδη με τον 4072, το Νόμο ο οποίος άλλαξε εντελώς το νομικό πλαίσιο για την διεξαγωγή της διαδικασίας απονομής του σήματος, δόθηκε η δυνατότητα να πάμε και στην ηλεκτρονικοποίηση.

Με την ιδιαίτερη βοήθεια σε τεχνογνωσία αλλά και σε οικονομικούς πόρους του ΟΗΙΜ του Οργανισμού για την Εναρμόνιση της Εσωτερικής Αγοράς ο κ. Καμπίνος είναι ο Πρόεδρος σε αυτό τον Οργανισμό, μπορέσαμε και από αυτή την εβδομάδα οι επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν, να μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση για την απονομή σήματος, με ένα πολύ απλό τρόπο: επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Υπουργείου, πληρώνοντας ηλεκτρονικά μέσα από το ηλεκτρονικό παράβολο την Υπηρεσία που έχει ήδη διαθέσιμη το Υπουργείο Οικονομικών και να αποκτήσουν έτσι το σήμα τους χωρίς καμία χρονοτριβή, χωρίς καμία εμπλοκή τρίτου.

Μιλάμε για μια εξοικονόμηση αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια συνολικά υπολογίζουμε σε ετήσια βάση, για την επιχειρηματικότητα. Και είναι μια πρωτοβουλία που θα μας επιτρέψει στην πραγματικότητα να κάνουμε το εμπορικό σήμα πιο προσβάσιμο.

Η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από επώνυμα προϊόντα. Έχει ανάγκη από επώνυμες επιχειρήσεις. Άρα καλούμε τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που έως τώρα δυσκολεύονταν να αποκτήσουν σήμα για τα προϊόντα τους ή για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, να το κάνουμε πιο πολύ εύκολα και φτηνά.

Κύριε Στεργίου θέλετε εδώ να πείτε για την ευρεσιτεχνία;

Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αν και νομίζω ότι και ο κ. Υπουργός αλλά και ο αρμόδιος Υφυπουργός έκαναν αρκετά αναλυτική αναφορά, εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι προφανώς δίνοντας αυτή τη δυνατότητα στον πολίτη ή στο Νομικό Πρόσωπο το οποίο έχει αναπτύξει μια ευρεσιτεχνία, ή ένα βιομηχανικό σχέδιο, να υποβάλλει αυτή την ευρεσιτεχνία ή το βιομηχανικό σχέδιο εκ του μακρόθεν, στην ουσία σπάει μια λογική η οποία πάρα πολλά χρόνια δυσκόλευε και δυσχέραινε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός Αθηνών, μακριά από την πρωτεύουσα ή ακόμη και στο εξωτερικό, να ξεκινάει αυτή τη διαδικασία και να την ολοκληρώνει. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μπορεί δηλαδή και όλα τα ενδιάμεσα στάδια, να τα κάνει από τον υπολογιστή του σπιτιού του ή του γραφείου του.

Επίσης, μέσα από αυτή τη διαδικασία, προφανώς διευκολύνεται πάρα πολύ ο πολίτης, αλλά διευκολύνεται και ο Οργανισμός. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Υπουργός, ο Οργανισμός με την εφαρμογή αυτής της Υπουργικής

Απόφασης ήδη έχει γίνει η σχετική ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Γενικό Διευθυντή τον κ. Ζάραγκα και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μειώσει τα τέλη του κατά 20% εφόσον ο πολίτης αξιοποιεί αυτή την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση του φακέλου του.

Άρα μιλάμε για μια σημαντική αλλαγή που ανατρέπει τα δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο γινόταν μέχρι σήμερα αυτού του είδους η συναλλαγή και έχει και ένα σημαντικό όφελος και κοστολογικό, αλλά πάνω απ’ όλα διευκολύνει τον οποιοδήποτε πολίτη από οπουδήποτε βρίσκεται να υποβάλλει, να παρακολουθεί και να ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία, χωρίς την φυσική του παρουσία.

Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Πάμε στο τρίτο σημαντικότατο θέμα, τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες από εδώ και πέρα έχουν μπει ήδη σε μια τροχιά όχι μονάχα ηλεκτρονικοποίησης, αλλά και πλήρους απλούστευσης. Έχουμε ήδη πολύ σημαντικά αποτελέσματα οικονομικά για το ελληνικό δημόσιο.

Οι δημόσιες συμβάσεις στη χώρα μας ήταν μια απέραντη γραφειοκρατία, σήμερα πια είναι μια πολύ απλουστευμένη διαδικασία. Από την 1η Οκτωβρίου του 2014 το σύνολο της γενικής κυβέρνησης είναι υποχρεωμένο να εκτελεί τους διαγωνισμούς σε προϊόντα και υπηρεσίες άνω των 60.000 € μέσα από το σύστημα www.promitheus.gov.gr

Μπορεί ο κάθε πολίτης – και τον καλούμε να επισκεφθεί αυτό τον διαδικτυακό τόπο – να δει από κοντά κάθε αναθέτουσα Αρχή της χώρας, αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένες άνω των 3.000 αναθετουσών Αρχών και να ενημερωθεί για οποιαδήποτε διαδικασία αφορά σε δημόσια σύμβαση, το αίτημα του κάθε φορέα ότι θέλει να αγοράσει κάτι ή θέλει να κατασκευάσει κάτι, την έγκριση αυτού του αιτήματος και στη συνέχεια σε ποιον έχει απονεμηθεί και έναντι ποίου τιμήματος.

Αυτή η πληροφορία είναι διαθέσιμη στον κάθε Έλληνα πολίτη. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία που ενισχύει τη διαφάνεια, είναι πολύ σημαντική πληροφορία που ενισχύει τον ανταγωνισμό. Μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις με απλά βήματα να γνωρίζουν ποιος πρόκειται να προκηρύξει ένα διαγωνισμό και για ποιο ποσό και ποιου αντικειμένου. Να προετοιμαστούν και να συμμετέχουν σε αυτόν, ώστε τελικά να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να έχουμε καλύτερο προϊόν, καλύτερη υπηρεσία, καλύτερο τελικό αποτέλεσμα στο δημόσιο έργο αλλά και χαμηλότερη τιμή.

Άρα στο www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο το κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο δημοσίων συμβάσεων και είναι και διαθέσιμη η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και ηλεκτρονικής διαχείρισης των διαγωνισμών. Έως σήμερα, σε αυτή την πλατφόρμα έχουν υλοποιηθεί πάνω από 160 διαγωνισμοί, 1.200 οικονομικοί φορείς, 1.200 επιχειρήσεις, έχουν ήδη εγγραφεί και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς αυτούς ή ετοιμάζονται να συμμετάσχουν και έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 3.000 δημοσίους υπαλλήλους στη διαχείριση αυτού του συστήματος.

Πρόκειται ίσως για ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα, που αφορά οριζόντια το σύνολο της γενικής κυβέρνησης, αφορούν οριζόντια το σύνολο της οικονομίας. Τα αποτελέσματα σας ανέφερε ο κ. Γιακουμάτος, είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικά, μονάχα από τους πρώτους 10 διαγωνισμούς είχαμε μια εξοικονόμηση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πιστεύουμε ότι η χώρα μας που ήταν μέχρι τώρα η ουρά στις εξελίξεις αυτές σε επίπεδο Ευρώπης, μετατρέπεται στην πραγματικότητα στην κορυφή των πρωτοβουλιών αυτών και το σύστημά μας για τις δημόσιες συμβάσεις φαίνεται ότι διαμορφώνεται σιγά – σιγά σε ένα σύστημα που θα είναι άριστη πρακτική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Μια πρακτική που φέρνει επιτέλους σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των προμηθευτών και της Δημόσιας Διοίκησης, εξοικονομεί εκατομμύρια ευρώ για τον λαό μας ο οποίος επιδιώκει ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση από την πλευρά του δημοσίου και δημιουργεί διαφάνεια προς όφελος των πάντων.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κατ’ αρχήν ευχαριστώ τους κυρίους Υφυπουργούς και τους κυρίους Γενικούς Γραμματείς, να μου επιτρέψετε μαζεύοντας ό,τι ελέχθη πριν να σας πω ότι αυτά δεν είναι αποσπασματικά, αποτελούν κομμάτια μιας σαφούς προσέγγισης, ενός actionplan το οποίο χωρίζεται σε δυο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η διευκόλυνση του επιχειρείν, της επιχειρηματικότητας, με σειρά μέτρων. Και ο δεύτερος άξονας είναι η παροχή ρευστότητας στην οικονομία ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τους σκοπούς της που είναι η ανάπτυξη της χώρας.

Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν προς ανακοίνωση και άλλα συγκεκριμένα κομμάτια αυτού του σημαντικού ψηφιδωτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Για τα «κόκκινα δάνεια»). Πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους. Είναι πραγματικά ψυχοφθόρο και είναι και τραγικό αυτό το πράγμα, έχουμε

πρόβλημα εμείς οι ίδιοι στη δουλειά μας. Το κατανοούμε, αλλά δεν είμαστε εμείς οι οποίοι χειριζόμαστε κάποιο θέμα, μ’ αυτή την έννοια θα ήταν ίσως σκοπιμότερο, κάνετε μια δήλωση ή εν πάση περιπτώσει πείτε ότι είναι ένα προσχέδιο ή πείτε ότι δεν ισχύει αυτό ή «πάρτε το».

Δηλαδή αυτή η ασάφεια δημιουργεί σ’ εμάς πρόβλημα, δε μπορώ να σας το εκφράσω διαφορετικά, πιστεύω ότι με κατανοείτε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:Είστε απολύτως ευγενής, λυπάμαι διότι διάφοροι δημόσιοι λειτουργοί… –όχι δημόσιοι, δεν είναι μόνο δημόσιοι, ίσως αν ήταν μόνο δημόσιοι λειτουργοί το θέμα δε θα υπήρχε, όπως ξέρετε αυτές οι προσπάθειες κατ’ ανάγκη είναι αντικείμενο ευρύτερης διαβούλευσης με διαφόρους παράγοντες. Πολλές φορές σκέψεις, απόψεις κτλ. εμφανίζονται στον Τύπο. Λυπάμαι που δε μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Δε μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω. Πάντως για να είμαστε σαφείς, δεν μπορώ να μπαίνω στη διαδικασία κάθε φορά που εμφανίζεται (ένα σχέδιο) σε κάποια εφημερίδα, σε κάποιο έντυπο, σε κάποιο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, εγώ είτε να διαψεύδω είτε να τοποθετούμαι..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Αν θα το καταθέσετε, σκοπεύετε να το καταθέσετε εντός των επομένων ωρών ή ημερών και πριν την έλευση της τρόικας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:Αυτό είναι ευρύτερη κυβερνητική απόφαση, δεν μπορώ ν’ απαντήσω.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Ως προς τις δημόσιες συμβάσεις θα ήθελα να σας ρωτήσω κ. Υπουργέ, δεσμεύεστε εσείς, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, το ΕΣΗΔΗΣ και ό,τι περιέχει μέσα μπορεί να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες θα είναι διαφανείς και αδιάβλητες;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:Αυτή η πονηρή ερώτησή σας…

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Δεν είναι πονηρή, ως δημοσιογράφος αλλά και ως φορολογούμενος πολίτης ρωτώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:Τι εννοείτε;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Αν πρέπει να εγγυηθείτε για την ασφάλεια τους συστήματος ότι θα είναι αδιάβλητες οι διαδικασίες και διαφανείς. Επειδή έχουμε πληρώσει πολλά γι’ αυτό το σύστημα εδώ και χρόνια και επίσης λόγω της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις πληρώνουμε πολλά ως πολίτες.

Δεύτερη ερώτηση, σε σχέση με το DoingBusiness: Αναφέρθηκε ότι ανέβηκε η κατάταξη της Ελλάδας κατά 11 θέσεις. Αυτό γίνεται με βάση την περσινή κατάταξη την αρχική ή με βάση την αναθεωρημένη κατάταξη που έγινε τον Ιούνιο; Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:Ο κ. Γιακουμάτος ν’ απαντήσει παρακαλώ.

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ:Το σύστημα που τώρα εφαρμόζεται, ο «Προμηθέας», είναι με απόλυτη διαφάνεια, που δε χωράει ούτε καν χαραμάδα, ούτε συζήτηση.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:Προφανώς με καλύπτει η απάντηση του Υφυπουργού μας.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ:Ως προς το DoingBusiness αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το τονίζω για άλλη μια φορά, είναι μια συνεχής πορεία βελτίωσης της θέσης της ελληνικής οικονομίας. Ξεκινώντας όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση από τη θέση 100, σήμερα βρισκόμαστε στη θέση 61 και όπως είπα, πολλά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί και μέτρα που ανακοινώθηκαν ακόμα και σήμερα, φυσικά δε συμπεριλαμβάνονται ακόμα σ’ αυτό το report, θα περιλαμβάνονται στο report του 2016 και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία για το μέλλον.

Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα κάνει μικρές αλλαγές στη μεθοδολογία. Στη μεθοδολογία που ανακοινώθηκε πέρυσι, το 2014, η Ελλάδα ήταν στην 72η θέση. Φέτος, με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στις φετινή χρονιά, ήμαστε 16. Αν χρησιμοποιείτο η φετινή μεθοδολογία πέρυσι, θα ήμαστε στο 65 πέρυσι και αυτό δείχνει ότι και με τη νέα μεθοδολογία η βελτίωση της Ελλάδος είναι σημαντική.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:Τρία πραγματάκια πολύ σύντομα: Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το 15% μέσος όρος εξοικονόμησης δαπανών, σε σχέση με τι είναι; Επί ποίου ποσού υπολογίζετε; Πόσο είναι οι ετήσιες δαπάνες; Μπορείτε να μας δώσετε για παράδειγμα τι κόστος είχαμε κάθε χρόνο και πόσο περίπου πέφτει; Ένα αυτό.

Δεύτερο: Έχετε έναν διαγωνισμό, ότι μειώθηκαν 25% οι δαπάνες σε διαγωνισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αν μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι αυτός, έχει μια αξία. Σε ό,τι αφορά τον ΟΒΙ, 20% πέφτουν τα τέλη σε σχέση με ποιο ύψος, πόσο είχαν τα τέλη, πόσο πάνε, σε τι αφορούσε και πόσο χρόνο κάνει για να κατοχυρωθεί η πατέντα με αυτή τη διαδικασία και αν στο ΓΕΜΗ το πιστοποιητικό πιο χρειάζεται η επιχείρηση για τις διάφορες δουλειές που έχει να κάνει, τις συναλλαγές, το παίρνεις αυθημερόν με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες. Πώς ήταν και πώς γίνεται σε ό,τι αφορά το χρόνο.

Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ:Ο διαγωνισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αφορούσε σε εντομοκτόνα, υλικά δακτοκτονίας, για πρώτη φορά λοιπόν χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία μαζί με την τεχνική του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, επέτρεψε στις τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν ν’ ανταγωνιστούν μέχρι εσχάτων μεταξύ τους και να οδηγήσουν σε αυτή τη δραματική αποκλιμάκωση της τιμής.

Ποιο είναι το συγκριτικό; Είναι η προϋπολογισθείσα αξία η οποία πώς προκύπτει κάθε φορά στο διαγωνισμό; Από την τιμή στην πραγματικότητα που είχες αγοράσει την προηγούμενη φορά. Δηλαδή κάθε αναθέτουσα Αρχή κάνει έναν προϋπολογισμό, τον υποβάλλει στο Υπουργείο Οικονομικών και με βάση αυτή την αξία κατεβαίνει στη διακήρυξη, είναι μια τιμή που θεωρείται η τιμή αγοράς. Και συνήθως είναι η προηγούμενη επιτευχθείσα.

Άρα εδώ μιλάμε για πραγματικές αποκλιμακώσεις, πολύ σημαντικές. Και αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε και σε κάθε διαγωνισμό άλλον. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι μέσα από τον «Προμηθέα» οι επιχειρήσεις λαμβάνουν πολύ εύκολα γνώση της διαδικασίας, της διαγωνιστικής και δεύτερον απλοποιείται ιδιαίτερα η συμμετοχή, δε χρειάζεται να σπαταλώνται ανθρώπινοι πόροι είτε χρήματα, έχει καταλήξει στο ν’ αυξήσει τη συμμετοχή.

Να πω και για το ΓΕΜΗ: Στο ΓΕΜΗ μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αποκλιμάκωση του χρόνου, η ηλεκτρονικοποίηση επιτρέπει στο να γίνεται η υποβολή αυτόματα, τα πιστοποιητικά τα οποία λαμβάνει κανείς τα λαμβάνει από δω και πέρα με το ηλεκτρονικό σύστημα, θα μπορεί να τα παίρνει πρακτικά μέσα σε δυο ή τρεις ημέρες.

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Το ΓΕΜΗ ετοιμάζει σήμερα, έδωσε εντολή στον κ. Μίχαλο, να ετοιμάσει την πλατφόρμα. Αυτή η πλατφόρμα μπορεί να είναι η απάντηση και αυθημερόν, μπορεί να είναι και σε δυο μέρες. Ας το δούμε στην πράξη. Ο κ. Κομνηνός λέει το μάξιμουμ. Άρα από 6 και 5 μήνες και 7 μήνες που άλλαζε Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας, φέρνω ένα παράδειγμα και περίμενε για να λειτουργήσει η εταιρεία 7-8 μήνες, πάμε αυθημερόν με τη νέα πλατφόρμα που ήδη κατασκευάζει το ΓΕΜΗ, τα Επιμελητήρια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: 7-8 μήνες περίμενε η εταιρεία να λειτουργήσει; Τόσο πολύ;

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Τώρα τ’ ακούτε;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, ειλικρινά.

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Οι επιχειρηματίες κατακλύζανε κάθε μέρα τα τηλέφωνα.. Καταστροφή είναι για τις επιχειρήσεις αυτό. Καταστροφή.

Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Κατ’ αρχήν, όσον αφορά τις χρεώσεις που κάνει ο ΟΒΙ, θέλω απλά μια διευκρίνιση να κάνω, ότι ο ΟΒΙ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και ως έσοδα για να πληρώνει τη μισθοδοσία του και τα λειτουργικά του έξοδα χρησιμοποιεί αυτή την καταβολή η οποία γίνεται από τους πολίτες που καταθέτουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Η καταβολή αυτή ήδη έχει μειωθεί αρκετά, αλλά θα σας πει περισσότερα ο κ. Ζάραγκας, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Γ. ΖΑΡΑΓΚΑΣ: Για παράδειγμα, το τέλος ηλεκτρονικής κατάθεσης από 100 ευρώ που είναι με τη φυσική παρουσία, θα πάει στα 80, οι προθεσμίες εκ του νόμου για την κατάθεση είναι, επειδή στην πατέντα υπάρχει ένα θέμα απορρήτου στην αρχή, μέχρι να εκδοθεί ο τίτλος, περίπου στους 12 μήνες θα είναι μέχρι να εκδοθεί ο τίτλος.

Ο Οργανισμός έχει προχωρήσει, αυτή είναι η δεύτερη φάση, γιατί έχει προχωρήσει σε μια εσωτερική ψηφιοποίηση. Οτιδήποτε έρχεται στον Οργανισμό ψηφιοποιείται, υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα, δεν περνάει φάκελος που να μη γνωρίζουμε που βρίσκεται, όλοι πλέον δουλεύουν με συστήματα ψηφιακά, οπότε οτιδήποτε μπαίνει στον Οργανισμό σε χαρτί πλέον είναι ψηφιοποιημένο και τώρα περνάμε στη δεύτερη φάση που παίρνουμε κι από έξω πλέον και θα γίνεται αυτό το αλισβερίσι ηλεκτρονικά.

Ένα σημαντικό πράγμα είναι στην ιστοσελίδα στο www.obi.gr που εκεί θα γίνεται η ηλεκτρονική κατάθεση αλλά να υπάρχει πληροφορία πάρα πολύ μεγάλη σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες. Είμαστε συνδεδεμένοι με βάση δεδομένων, όπου ο καθένας κι αυτό είναι το σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπουν στο espasnet και να μπορούν να δουν την τεχνολογία πως προχωράει σε όλο τον κόσμο.

Γιατί η πατέντα, η ευρεσιτεχνία, λειτουργεί όπως το paper, δηλαδή είσαι υποχρεωμένος να το δημοσιεύσεις, δηλαδή από τη στιγμή που λήγει το απόρρητο πρέπει να δημοσιευθεί, άρα κάποιος μπορεί να δει την τεχνολογία, το που πάει η τεχνολογία. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα.

Οπότε οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση και μεγάλη που θέλει να δει κάτι που την αφορά, μπορεί να μπει στην ταξινόμησή της στο θέμα που την αφορά και να

δει που πάει η τεχνολογία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την καινοτομία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο τίτλος πότε κατοχυρώνεται; Είπατε ότι τώρα με το νέο σύστημα θα είναι στους 12 μήνες.

Γ. ΖΑΡΑΓΚΑΣ: Δε θα μας επηρεάσει τόσο πολύ το θέμα χρονικά, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας, όσο του ότι οτιδήποτε ούτως ή άλλως το ψηφιοποιούμε, δηλαδή έρχεται, σκανάρεται εσωτερικά, λειτουργεί ψηφιοποιημένα. Αυτό θα γίνεται απευθείας, δηλαδή θα μας το στέλνει κατευθείαν ο χρήστης από μακριά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ευελπιστείτε ότι θα αυξηθεί η καταχώρηση πατεντών με αυτό το σύστημα;

Γ. ΖΑΡΑΓΚΑΣ: Θα είναι ουσιαστικά μια διευκόλυνση κατ΄ αρχήν, ουσιαστικά θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό με την καλύτερη επικοινωνία κι εκεί μπορείτε να βοηθήσετε εσείς στο θέμα του να βλέπει ο κόσμος το που πάει η τεχνολογία, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω για το ΓΕΜΗ, πόσο σίγουρος είσαστε ότι αυτή τη φορά οι χρόνοι θα μειωθούν στο αυθημερόν ή στο διήμερο; Γιατί οι Κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια αυτό λένε ότι το ΓΕΜΗ θα απεγκλωβίσει την επιχειρηματικότητα, τι αλλάζει τώρα;

Πάμε σε μια ηλεκτρονική ουσιαστικά κατάθεση ερωτήσεων-στοιχείων, κάτι τέτοιο είχε γίνει και με το παρατηρητήριο τιμών το οποίο ουσιαστικά είναι κρεμασμένο μεν στο site που μπορεί κάποιος να δει, αλλά επί της ουσίας δεν έχει λειτουργήσει.

Και μία διευκρινιστική για το ΓΕΜΗ, αν μπορεί να απαντήσει και ο Υπουργός, αν όλη αυτή η διαδικασία θα περάσει σε ιδιώτες, αν υπάρχει η σκέψη να περάσει σε ιδιώτες.

Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ: Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ανήκει στο κράτος, στην κεντρική διοίκηση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει παραχωρήσει το Υπουργείο στα Επιμελητήρια το γκισέ στην πραγματικότητα, τις υπηρεσίες δηλαδή μέσα από τις οποίες εξυπηρετείται με φυσικό τρόπο ο κάθε επιχειρηματίας.

Αυτό που έχει κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία σύστασης της επιχείρησης. Αυτή στην πραγματικότητα γίνεται σε ελάχιστες ώρες και κάθε μήνας που περνάει επιταχύνεται αυτό.

Για μία ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί κανείς σε ελάχιστες ώρες να αποκτήσει νομική και φορολογική υπόσταση της επιχείρησης και αυτό ισχύει από το 2010 και μετά στην πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρώτο μεγάλο βήμα, μια μεγάλη κατάκτηση. Με την ηλεκτρονικοποίηση που προχωράμε από δω και πέρα βελτιώνουμε την υπόλοιπη ζωή της επιχείρησης στις μεταβολές που γίνονται μετά τη σύσταση.

Γι΄ αυτές λοιπόν υπάρχει ήδη μια γραφειοκρατία, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορούσε να έφθανε και στους επτά μήνες, στη συντριπτική πλειοψηφία βέβαια των Επιμελητηρίων και το ξέρει αυτό ο Υφυπουργός ήταν λιγότερες οι μέρες, αλλά είχαμε ακραίες περιπτώσεις επτά μηνών. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις, αλλά αυτό λοιπόν πια ριζικά οργανώνεται με την αυτοματοποίηση και την ηλεκτρονική υποβολή.

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Και θα έρθει και την άλλη εβδομάδα ο νόμος για τα Επιμελητήρια που αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο και μέσα στο πλαίσιο αυτό με τον κ. Δένδια έχουμε συνεννοηθεί θα είναι και το ΓΕΜΗ που παραχωρείται με νόμο στα Επιμελητήρια, άρα δεν πάει σε ιδιώτες, έτσι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι το συζητάμε τώρα και θα βγει και σε νόμο και θα το δεις, παράταση δεν υπάρχει. Ένα αυτό.

Το δεύτερο, ετοιμάζεται μια πλατφόρμα όπου θα μπαίνουν εκεί τα στοιχεία της επιχείρησης, όταν καταθέτει για το ΓΕΜΗ, οπότε η πλατφόρμα θα λειτουργεί αυτόματα. Έχει ένα μήνα καιρό το Επιμελητήριο από την ώρα που υπεγράφη η απόφαση, μια-δυο-τρεις μέρες να έχει τελειώσει. Είναι εκ των ουκ άνευ γι’ αυτούς να λειτουργήσουν αν θέλουν να επιβιώσουν, αλλιώς κλείνουν απλά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

 

2. Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες

 

– Εκπλήρωση στόχων απορρόφησης κονδυλίων για το ΕΣΠΑ 2007-2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το Α΄ εξάμηνο 2014 σημειώθηκε υπερκάλυψη (113,79%) του στόχου απορρόφησης κοινοτικών πόρων, με ταυτόχρονη εξυγίανση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, μείωση της υπερδέσμευσης σε αποδεκτά επίπεδα και εισαγωγή κανόνων για την υπεύθυνη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
– Έγκριση νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και αναθεώρησή αυτού ώστε να συμπεριλάβει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (συνολικός π/υ – σε όρους κοινοτικής συνδρομής και σε τρέχουσες τιμές- 19,903 δισ. € περίπου).
– Σχεδιασμός και υποβολή στην ΕΕ για έγκριση των 7 τομεακών και 13 περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
– Σύνταξη του νέου ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)» με τη συμμετοχή στη σχετική διαβούλευση εκπροσώπων συνδέσμων επιχειρήσεων και εμπειρογνωμόνων, με έμφαση στην Έξυπνη Εξειδίκευση, στη σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην αξιοποίηση – ενίσχυση των πλεονεκτημάτων της Ελλάδας.
– Προγραμματισμός για την εμπροσθοβαρή ανάλωση των πόρων της νέας περιόδου 2014-2020 σε ώριμα έργα υποδομής και σε δράσεις κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης της ανεργίας, με την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης της ΕΕ.
– Επιμερισμός, σε συμφωνία με την ΕΕ, του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των έργων μεταξύ των 2 προγραμματικών περιόδων (έργα phasing) εξασφαλίζοντας ικανό χρόνο για την απρόσκοπτη υλοποίησή τους με βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των δύο περιόδων.
– Ολοκλήρωση εντός του 2014, επιπλέον 23 έργων εκ των «181 έργων προτεραιότητας» που έχουν επιλεγεί ως παρεμβάσεις ιδιαίτερης σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και υλοποίηση των υπολειπόμενων 105 έργων έως το τέλος του 2015.
Ολοκλήρωση υποβολής των φακέλων Μεγάλων Έργων και κατάρτιση προγράμματος υποβολής τροποποιήσεων τους, όπου απαιτείται, για το 2015.
– Υλοποίηση επενδύσεων ενταγμένων στη δράση π/υ 456 εκ. € για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έως τον Ιούνιο 2015, καθώς και ένταξη νέων δικαιούχων που αναμένεται να προκύψουν από ενστάσεις.
– Εκκαθάριση ημιτελών έργων του Γ΄ ΚΠΣ.
– Συνέχιση των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ και ανάπτυξη νέων για τόνωση της ρευστότητας και ενίσχυση της οικονομίας.
– Συνέχιση της συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο τoν προσδιορισμό μεταρρυθμιστικών δράσεων που θα αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια στην Έκθεση «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας η κατάταξη της χώρας μας έχει ανέλθει από τη θέση 100 στην Έκθεση «Doing Business 2012» στη θέση 61 στην Έκθεση «Doing Business 2015»
– Εφαρμογή απλοποιημένων και συντομότερων διαδικασιών αναφορικά με τις επενδύσεις, ιδίως δε αναφορικά με όσες έχουν στρατηγικό χαρακτήρα.

Ολοκλήρωση της στελέχωσης και μετάβαση σε πλήρη λειτουργία της Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής.

Ολοκλήρωση της στελέχωσης και μετάβαση σε πλήρη λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

– Εξορθολογισμός του χαρτοφυλακίου των Στρατηγικών Επενδύσεων, με στόχο την προώθηση επενδύσεων υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας ή/και υψηλής ενίσχυσης της απασχόλησης.
Βελτίωση του καθεστώτος και εντατικοποίηση της χορήγησης αδειών διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών για αγορά ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ και άνω, καθώς και στους φορείς στρατηγικών επενδύσεων.
– Υποστήριξη του θεσμού του Διαμεσολαβητή του Επενδυτή για τη βελτίωση της επικοινωνίας των επενδυτών με τη Διοίκηση.
– Εκπόνηση νέου αναπτυξιακού νόμου που να ενσωματώνει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις και το νέο απαλλακτικό κανονισμό της Ε.Ε.
– Ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου-IfG, με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, ευρωπαϊκών και διεθνών, δημοσιών και ιδιωτικών ιδρυμάτων, για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
– Σχέδιο επιδότησης του επιτοκίου των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων.
– Συνεργασία με επιλεγμένες χώρες στόχους (Πολιτική Ηγεσία, Θεσμικοί Επενδυτές, Επιχειρηματίες), καθώς και με Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς για την εντατικότερη συμμέτοχή τους σε αναπτυξιακές δράσεις με επίκεντρο την Ελλάδα.
– Συνέχιση των δράσεων και ανάληψη και νομοθετικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές και της προώθησης των διαδικασιών διευκόλυνσης του Εξαγωγικού Εμπορίου, με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την περαιτέρω μείωση του χρόνου και του κόστους διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών και των εγγράφων που απαιτούνται για τις εξαγωγές.
– Ολοκλήρωση της συγχώνευσης του πρώην «Επενδύστε στην Ελλάδα» και του πρώην «Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών» στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου φορέα Εξωστρέφειας, με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της προώθησης των εξαγωγών και της προσέλκυσης επενδύσεων, την εξοικονόμηση πόρων και την αποφυγή επικαλύψεων.
– Συνέχιση και εντατικοποίηση της χρήσης των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ιδίως από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού), καθώς οι ΣΔΙΤ αποτελούν σημαντικό εργαλείο που πολλαπλασιάζει την αξία των δημοσίων πόρων, ενισχύοντάς τους με ιδιωτικά κεφάλαια αλλά και κοινοτικά κονδύλια και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στόχος η επιτάχυνση της δημιουργίας υποδομών υψηλής αναγκαιότητας και υψηλής κοινωνικής αξίας.
– Το Α’ εξάμηνο 2014 υπογράφηκαν 3 συμβάσεις, αξίας 130 εκ ευρώ, φέρνοντας τη χώρα μας 4η στην κατάταξη Ευρωπαϊκών χωρών, τόσο ανά πλήθος συμβάσεων, όσο και σε όρους αξίας συμβάσεων ΣΔΙΤ ως προς το ΑΕΠ της κάθε χώρας. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν στη χώρα μας αφορούν στους εξής τομείς:

2 έργα για την υλοποίηση και διαχείριση 14 και 10 σχολικών μονάδων αντίστοιχα στην Αττική.

1 έργο για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.

– Έως το πρώτο εξάμηνο του 2015 αναμένεται να υπογραφούν επιπλέον 9 Συμβάσεις ΣΔΙΤ συνολικής αξίας 650 εκ ευρώ καταδεικνύοντας την αυξανόμενη δυναμική των έργων ΣΔΙΤ.

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε πρώτοι μέσω newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο