‘Λιτός βίος’ για τους φορολογούμενους, ‘άνευ όρων’ επαναπροσλήψεις και μισθολογικές αυξήσεις για τους προνομιούχους συνομιλητές της Κυβέρνησης σε ΕΡΤ και ΔΕΗ

Προς:

κ. Υπουργό Οικονομικών

Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) υπάγονται σε μια σειρά δεσμεύσεων καθοριζόμενων στο ν.3429/2005, όπως ισχύει, μεταξύ των οποίων η συμβολή στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η τήρηση της εισοδηματικής, τιμολογιακής και δανειοληπτικής πολιτικής της Κυβέρνησης (αρ.7§1). Περαιτέρω, ο κρατικός έλεγχος και η οικονομική εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων που αφορά στον έλεγχο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών (αρ.8§1 εδ. α΄). 

Ειδικά επί των ανωνύμων εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο και κύριο μέτοχο το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, και οι λοιπές διατάξεις οι εφαρμοζόμενες σε κάθε άλλη εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά ανώνυμη εταιρεία (αρ.16§1).

Οι ανωτέρω διατάξεις αποσκοπούν μεταξύ άλλων στη συναρμογή της λειτουργίας των ΔΕΚΟ στο ευρύτερο περιβάλλον δημοσιονομικής ευθύνης που καθορίζεται από την κυβερνητική πολιτική και υπαγορεύεται από τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους φορολογουμένους, με χρήματα των οποίων κι αυτές συντηρούνται και το συμφέρον τους οφείλουν να υπηρετούν. 

Παρά ταύτα, με το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ‘www.opengov.gr’ στις 9 Μαρτίου 2015 επιχειρείται η επάνοδος στο καθεστώς της ΕΡΤ ΑΕ με την ‘αυτόματη’ αναβίωση των κάθε είδους συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού που απασχολείτο στην εταιρεία την 11η Ιουνίου 2013, η ρύθμιση θεμάτων μισθών υπερημερίας του προσωπικού αυτού κ.α. Επίσης, σύμφωνα με τη νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, που υπογράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2015, χορηγείται επί τρία έτη κάλυψη δαπάνης «έως κατ’ ανώτατο όριο 6 ευρώ ημερησίως ανά εργαζόμενο του κόστους σίτισης».

Κατόπιν τούτων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Κατά πόσο συνάδουν προς τις αρχές δημοσιονομικής εποπτείας και εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί ‘λιτού βίου’ και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών οι ως άνω πρωτοβουλίες επανόδου στο καθεστώς της ΕΡΤ ΑΕ και πρόσθετων μισθολογικών αυξήσεων στη ΔΕΗ ΑΕ;

β) Δεσμεύεται η Κυβέρνηση ότι οι ως άνω πρωτοβουλίες δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους φορολογούμενους, το συμφέρον των οποίων είναι ταγμένες να υπηρετούν;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο