Λήξη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και ανάγκες στελέχωσης Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Προς:

Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας κόστισε 32 εκ. € περίπου (κατασκευή και Η/Μ εξοπλισμός) και αποπερατώθηκε τον Αύγουστο του 2009, ώστε, με δυναμικότητα 321 κλινών, σύμφωνα με τον Οργανισμό του, ν’ αποτελέσει μια επαρκή και σύγχρονη λύση στις ανάγκες περίθαλψης των κατοίκων και των επισκεπτών του Ν. Κέρκυρας.

Ωστόσο, η μετεγκατάσταση από το παλαιό στο νέο νοσοκομείο ολοκληρώθηκε μόλις το Νοέμβριο του 2010 και μέχρι σήμερα αυτό ούτε έχει αναπτυχθεί, ως προς τον αριθμό κλινών, σύμφωνα με τον Οργανισμό του, ούτε λειτουργεί ικανοποιητικά, λόγω του σοβαρού προβλήματος στελέχωσης που αντιμετωπίζει.

Το νοσοκομείο διαθέτει περίπου το ήμισυ του μονίμου νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπει ο Οργανισμός του και έως το τέλος Δεκεμβρίου 2011 θα έχουν συνταξιοδοτηθεί τριάντα μόνιμοι υπάλληλοι. Περαιτέρω, από τις είκοσι συμβάσεις εποχιακού προσωπικού (ΙΔΟΚ) που είχαν συναφθεί εντός του 2011, οι δεκάξι έληξαν στις 30.11.11 και οι υπόλοιπες τέσσερις λήγουν έως 28.02.12. Αντίστοιχα, έως την ίδια ημερομηνία (28.02.12), θα έχουν λήξει και οι τριάντα πέντε υφιστάμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου επικουρικού προσωπικού.

Συνολικώς, έως 28.02.12, θα έχουν αποχωρήσει από το νοσοκομείο ογδόντα πέντε μόνιμοι και συμβασιούχοι υπάλληλοι, καθιστώντας έτι δυσχερέστερη τη λειτουργία του νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται σ’ αυτό, αλλά και απειλώντας με απαξίωση μια σημαντικότατη δημόσια επένδυση στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός

Πώς προτίθεται να διασφαλίσει τη στοιχειώδη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, μετά την προγραμματισμένη αποχώρηση τριάντα μονίμων υπαλλήλων έως 31.12.11 και πενήντα πέντε συμβασιούχων υπαλλήλων (επικουρικό και εποχιακό προσωπικό) έως 28.02.12.

Εξετάζει τη δυνατότητα προσλήψεως μονίμου ή προσωπικού ορισμένου χρόνου (επικουρικού, εποχιακού κλπ.) με ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων ή άλλο τρόπο για τη στελέχωση του νοσοκομείου και βάσει ποιου χρονοδιαγράμματος και διαδικασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο