Μελέτη εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και συμπερίληψη των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των Ιονίων Νήσων

Προς:

Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Η αρχή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου αποσκοπεί στην εναρμόνιση των τιμών των εισιτηρίων των θαλασσίων μεταφορών με αυτές των χερσαίων, με κύρια κριτήρια τη χιλιομετρική απόσταση και την παροχή αναλόγου επιπέδου υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να αντισταθμιστεί το μεταφορικό και, συνεπακόλουθα, ανταγωνιστικό μειονέκτημα της νησιωτικότητας, δια της επιδότησης με κοινοτικούς πόρους του κόστους μεταφοράς, ώστε και οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών να απολαμβάνουν μεταφορικές υπηρεσίες με το ίδιο κόστος που αυτές παρέχονται στους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών.

Τον Ιανουάριο του 2011, η πολιτική ηγεσία του τότε Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) είχε ανακοινώσει την επικείμενη ολοκλήρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού, που είχε προηγουμένως προκηρυχθεί από το τότε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), για την ανάθεση της κατάρτισης «Ολοκληρωμένης μελέτης εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στην ελληνική ακτοπλοΐα, με έμφαση στα δρομολόγια των άγονων γραμμών, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ».

Η εξέλιξη και ολοκλήρωση του διαγωνισμού υπό την ευθύνη του τότε ΥΠΟΙΑΝ, αλλά και η ανάθεση σε Επιτροπή του «εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου και του δικτύου γραμμών ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη νησιωτική πολιτική» είχε επιβεβαιωθεί δια της υπ’ αρ. πρωτ. 6611/97/28.02.11 απαντήσεως του τότε ΥΘΥΝΑΛ στην υπ’ αρ. πρωτ. 10.579/07.02.11 σχετική ερώτησή μου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9802/ΔΕ 1444/28.04.11 απάντηση του τότε ΥΠΟΙΑΝ και ήδη ΥΠΑΑΝ στην ίδια ερώτηση, είχε ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 022/8 το ενάριθμο έργο 2010ΕΠ02280020 με τίτλο «Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου μεταφορικού ισοδυνάμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων» με προϋπολογισμό 110.700,00 € και ισόποση πίστωση. Μετά από πρόταση του φορέα και ένταξη του εν λόγω έργου στην αντίστοιχη ΣΑΕΠ για το 2011 θα ξεκινούσε η διαδικασία επιχορήγησής του, η οποία είχε ανασταλεί λόγω εξέλιξης γενικού διαγωνισμού.

Σε απάντηση νεότερης ερώτησής μου (23508/27.09.11) για την εξέλιξη της διακήρυξης, το ΥΠΑΑΝ απάντησε ότι είχε αναθέσει την εκπόνηση σχετικής μελέτης με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ του ΥΠΑΑΝ και ότι το έργο ευρίσκετο σε φάση υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του ΥΠΑΑΝ και του αναδόχου. Διευκρινίστηκε, πάντως, ότι στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης δεν περιλαμβανόταν η διακριτή διερεύνηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (αρ. πρωτ. 42171/ΕΥΣΣΑΑΠ 2161/05.12.2011).

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός

Εάν υπεγράφη η σύμβαση της μελέτης εφαρμογής της αρχής του μεταφορικού ισοδυνάμου στην ελληνική ακτοπλοΐα και ποιο το ειδικότερο αντικείμενό της σε σχέση με τις θαλάσσιες συνδέσεις των νήσων του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους.

Ποια ήταν η εξέλιξη ή κατάληξη του εντεταγμένου, κατά τα ανωτέρω, έργου 2010ΕΠ02280020 στη ΣΑΕΠ 022/08 για την μελέτη εφαρμογής της αρχής του μεταφορικού ισοδυνάμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων.

Ποια η σύνθεση, η δράση και οι τυχόν προτάσεις της κατά τα ανωτέρω (6611/97/28.02.11 ΥΘΥΝΑΛ) επιτροπής «εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου και επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη νησιωτική πολιτική».

Να κατατεθεί στη Βουλή η τυχόν υπογραφείσα σύμβαση μελέτης εφαρμογής της αρχής του μεταφορικού ισοδυνάμου στην ελληνική ακτοπλοΐα.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο