Ομιλία στο 3ο Eurobank Investor Forum

O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του σήμερα στο 3ο Eurobank Investor Forum, το οποίο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή σημαντικών θεσμικών επενδυτικών οίκων του εξωτερικού στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, ανέφερε:

«Κυρίες και κύριοι,

Επιτρέψτε μου κατ’ αρχήν να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη για την παρουσία σας εδώ σήμερα, που δείχνει πως η Ελλάδα μεταμορφώνεται επιτυχώς από μια κλειστή οικονομία βασισμένη στην κατανάλωση σε μια ανοιχτή οικονομία, που βασίζεται στις εξαγωγές και τις ξένες επενδύσεις. Αυτό αποτελεί ξεκάθαρη και ασφαλή ένδειξη για την σταθερή πρόοδο και τις θετικές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας. Δείχνει το επερχόμενο τέλος της οικονομικής ύφεσης.

Επιτρέψτε μου να πω ότι καμία από τις παρακάτω εκτιμήσεις δεν θα μπορούσαν να γίνουν πριν από δύο χρόνια, όταν το “countryrisk” για τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας ήταν εξαιρετικά υψηλό : Η πολιτική σταθερότητα εξασφαλίστηκε, οι ριζικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται στον σωστό δρόμο, η δημοσιονομική προσαρμογή ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις (πρωτογενές πλεόνασμα €1,5 δις, ισοζύγιο πληρωμών με πλεόνασμα €1 δις, κρατικά ομόλογα σε επίπεδα προ της κρίσης), ενώ η ολιστική προσέγγιση που υιοθετήθηκε για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη έχει ήδη δημιουργήσει ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον με ορατά σημάδια προόδου.

Πράγματι, οι επιδόσεις της Ελλάδας στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά :

Οι καθαρές εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων αυξήθηκαν κατά 43% το 2013 σε σύγκριση με το 2012, μετά από μια αύξηση 64,7% το 2012 σε σύγκριση με το 2011. Αυτή η εξέλιξη συνδέεται στενά με τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα σε κομβικούς τομείς: Τουρισμό και Ακίνητα, Ενέργεια, Τραπεζικός τομέας, Οικοδομές, Logistics, Λιανικό εμπόριο, Αγροτική παραγωγή. Εταιρείες που επένδυσαν σε αυτούς τους τομείς έχουν ήδη επιτύχει κεφαλαιακά κέρδη.

Τα παραπάνω στοιχεία δεν δείχνουν μόνο μια τάση σταθεροποίησης, αλλά αποτελούν και ένδειξη συνεχούς βελτίωσης στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ). Σας διαβεβαιώ ότι η προσέλκυση των ΞΑΕ βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής ατζέντας της κυβέρνησης.

Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των επιχειρηματιών με νέους νόμους και κανονισμούς, ώστε να περιορίσουμε περαιτέρω την γραφειοκρατία και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες στις επενδύσεις. Η συμβολή της επιχειρηματικήςκοινότητας σ’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας.

Έτσι, πέρα από την διεύρυνση της εφαρμογής του νόμου για το Fast Track και την βελτίωση του συστήματος αδειοδοτήσεων με One Stop Shop, που ήδη υπάρχει, το ΥΠΑΑΝ θα επιδιώξει την εφαρμογή μιας σειράς νέων μέτρων για την αφαίρεση των γραφειοκρατιών εμποδίων και την εμπέδωση ενός περιβάλλοντος φιλικού στην επιχειρηματικότητα.

Οι κύριες μεταρρυθμίσεις εστιάζουν σε αυτήν την φάση :

1. Στην στήριξη της εξωστρέφειας μέσω ενός νέου Οργανισμού που θα προωθεί τις εξαγωγές και παράλληλα θα κατευθύνει τους πόρους στην εφαρμογή μιας συνολικής Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.
2. Στην εκμετάλλευση της Εταιρικής Συμφωνίας 2014-2020 (του νέου ΕΣΠΑ), με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της προώθησης μια οικονομίας αποτελεσματικής και φιλικής προς το περιβάλλον, την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και την βελτίωση της θεσμικής αποτελεσματικότητας και του δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.
3. Στο να καταστήσουν την Ελλάδα βασικό διαμετακομιστικό κέντρο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της αφαίρεσης των ρυθμιστικών εμποδίων, της τόνωσης του επαγγελματισμού και της κατασκευαστικής ικανότητας.
4. Στην προώθηση της Στρατηγικής Καινοτομίας, μέσω της αξιολόγησης του υφιστάμενου πλαισίου και της χρησιμοποίησης διεθνών προτύπων ώστε να αναπτυχθεί ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης και
5. Στην τόνωση της Βιομηχανικής Πολιτικής.

Εκτός από τις δράσεις του Υπουργείου, η Κυβέρνηση ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάπτυξη, που περιλαμβάνει :

• Μειώσεις φόρου επί των εταιρικών κερδών
• Μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές
• Φορολογικές περικοπές στην ενέργεια
• Φορολογικές περικοπές για φυσικά πρόσωπα
• Κάτω από το νέο αναπτυξιακό πρότυπο ο ρόλος του κράτους θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά και να περιοριστεί στην επίβλεψη, ρύθμιση και υποστήριξη των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, ενώ στην παραγωγή ο ρόλος του πρέπει να περιοριστεί στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την άμυνα και τη δημόσια τάξη.

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο σημαίνει στην πράξη μια μετατόπιση από την παραγωγή μη εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών προς την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και της προώθησης μιας Ελληνικής οικονομίας προσανατολισμένης στις εξαγωγές.

Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των ριζικών μεταρρυθμίσεων («Οριζόντιες Πολιτικές» ) όπως :

• Η δημοσιονομική ολοκλήρωση
• Η δημιουργία κλίματος που ευνοεί τις επενδύσεις και διευκολύνει τις επιχειρήσεις
• Η ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιουσίας
• Η βελτίωση των δημοσιονομικών πολιτικών
• Η αύξηση της ελαστικότητας στην αγορά εργασίας
• Η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών
• Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας
• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το πρότυπο θα συνεχίσει να εστιάζει στον τουρισμό, την βιομηχανία τροφίμων, τις μεταφορές (Logistics),την καινοτομία μέσω της έρευνας και ανάπτυξης, στα φάρμακα, τα δομικά υλικά καιτα μέταλλα, τη ναυτιλία καιτις σχετικές μ’ αυτήν υπηρεσίες.

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει την προαναφερθείσα στρατηγική ώστε να επιτύχει μέσα σε μία δεκαετία μια δομή της Ελληνικής οικονομίας που θα διαφέρει ριζικά από την υπάρχουσα.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι να υποδεχθεί τους υποψήφιους επενδυτές με κόκκινο χαλί, αντί για την κόκκινη ταινία της γραφειοκρατίας, όπως έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν έχουν δημιουργήσει –και συνεχίζουν να δημιουργούν- ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον.
Η Ελλάδα σήμερα έχει τον υψηλότερο βαθμό επίτευξης των συστάσεων του ΟΟΣΑ για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης ανάμεσα σε όλες τις χώρες-μέλη (2011-2012), κατατάσσεται πρώτη στην πρόοδο προσαρμογής και πρώτη στην κατάταξη για την δημοσιονομική προσαρμογή και τις μεταρρυθμίσεις (euroPlus Monitor 2013). Έχει βελτιώσει την κατάταξή της στον δείκτη Starting a Business του Doing Business Report της Παγκόσμιας Τράπεζας 2014 κατά 17 θέσεις, έχοντας ανέβει 110 θέσεις για να καταλάβει την36η to 2014.

Οι επενδυτές έχουν αντιληφθεί τις αλλαγές αυτές. Πολλοί από εσάς μάλιστα έχετε αδράξει τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα και έχετε κάνει κάποιες επενδύσεις. Σας καλώ να συνεχίσετε, όπως καλώ και νέους επενδυτές να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε μία εσωτερική αγορά που έχει περιφερειακές και παγκόσμιες δυνατότητες».

Απαντώντας επίσης σε ερώτηση σχετικά με το Πτωχευτικό Δίκαιο που ισχύει στη χώρα μας και το πότε θα γίνουν αλλαγές σε αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δήλωσε:

«Το timing είναι πάντα το σημαντικότερο πράγμα. Επισήμως το θέμα αυτό δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά σε αυτήν του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με δεδομένο αυτό λοιπόν, επιτρέψτε μου να απαντήσω με μια πιο ολιστική προσέγγιση. Το όλο πτωχευτικό σύστημα στην Ελλάδα αφορά μια άλλη εποχή. Ο βασικός νόμος ξεκίνησε το 1934 από έναν εξαίρετο καθηγητή του εμπορικού δικαίου, τον κ. Κωνσταντίνο Ρόκκα. Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, οι μεγαλύτερες από τις οποίες έγιναν τα τελευταία χρόνια, από το 2009 μέχρι σήμερα. Όμως και πάλι αυτές οι αλλαγές δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία στα χρόνια της κρίσης. Τώρα λοιπόν συζητάμε μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα όχι αλλάζοντας το υφιστάμενο πτωχευτικό δίκαιο, άλλα δημιουργώντας ένα άλλο σύστημα όπου τα δικαστήρια θα πρέπει να παρεμβαίνουν στο ελάχιστο, και οι προτεραιότητες θα είναι η ταχύτητα, ο χρόνος και η σωτηρία των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Και επιτρέποντας σε αυτές τις εταιρίες να επιστρέψουν στην αγορά, να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για απασχόληση. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι, το αργότερο, στα τέλη Σεπτεμβρίου αυτού του χρόνου».

Σε ερώτηση τέλος για το «αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες άμεσες προτεραιότητες, ορατές κορυφαίες προτεραιότητες, που ήθελε να αναλάβει, ώστε να βάλουν τη δική του σφραγίδα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Δένδιας απάντησε:
«Πρώτα απ’ όλα, δεν το παίρνω προσωπικά. Και δεν έχω τη φιλοδοξία να βάλω τη δική μου σφραγίδα. Θέλω να μπει η σφραγίδα της Κυβέρνησης αν θέλουμε να σώσουμε την σφραγίδα της κοινωνίας. Με ποιο τρόπο; Με το να βοηθήσω αυτή τη χώρα να βγει από τη βαθιά κρίση που διαρκεί 6 χρόνια τώρα κατά τη διάρκεια της οποίας χάσαμε περίπου το 30% του ΑΕΠ μας, πράγμα απίστευτο για την κοινωνία.
Δύο πράγματα πρέπει να δούμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Το ένα είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ελληνική οικονομία επιβαρύνεται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους πάνω από 70 δις ευρώ στον τραπεζικό τομέα χωρίς να υπολογίζουμε τα ιδιωτικά χρέη μεταξύ ιδιωτών ή επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιλύσουμε και πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι μπορούμε να το κάνουμε.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τα διαρθρωτικά ταμεία από την Ε.Ε. Την επόμενη προγραμματική περίοδο μεταξύ 2014-2020 τα κονδύλια που θα λάβει η Ελλάδα από την Ε.Ε ξεπερνούν τα 16 δις ευρώ. Η ταχεία απορρόφηση αυτού του τεράστιου ποσού και η δυνατότητα να μεταφέρουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, δημιουργώντας κατανάλωση και βοηθώντας τις επενδύσεις θα είναι ένα τεράστιο καθήκον. Και είμαστε σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Και φυσικά 3η και τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντική προτεραιότητα είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, άμεσες ξένες επενδύσεις.

Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες: Όλες οι χώρες χρειάζονται επενδύσεις. Οι εποχές αλλάζουν και χωρίς επενδύσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Καμία χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Δημιουργώντας λοιπόν ένα κλίμα στο οποίο αυτές οι επενδύσεις μπορούν να έλθουν και να δημιουργήσουν περισσότερες επιχειρήσεις και περισσότερη απασχόληση είναι εξίσου πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, αλλά θα μπορούσα να πω και για την Ευρώπη και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε, είμαι πολύ χαρούμενος που είστε σήμερα εδώ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο