Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με το ν.4249/2014 (Α’ 73) δημιουργήθηκε στο τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού με στόχο τον αναγκαίο συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κ.α.) προς όφελος της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητάς τους.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβανόταν για τον συντονισμό, έλεγχο και διαφάνεια των υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης των Σωμάτων και γενικά του Υπουργείου, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του Δημοσίου Λογιστικού και σε εκπλήρωση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας της χώρας. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης αναλάμβανε την αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Υπουργείου και των χρηματοδοτούμενων από αυτόν φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την εποπτεία των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου (αρ. 6 ν.4249/14).

Για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού προβλεπόταν η μετάταξη, μεταφορά ή απόσπαση ενστόλου ή πολιτικού προσωπικού προερχόμενου από τις υπαγόμενες στο Υπουργείο υπηρεσίες ή εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Ν.Π.Δ.Δ. (αρ.8 ν.4249/2014).

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Τι μέτρα έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση για την πλήρη οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Σχεδιασμού & Οικονομικών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

β) Σε τι ειδικότερα αφορά ο πρόσφατα προαναγγελθείς ειδικός έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο διαφορών που παρουσιάστηκαν σχετικά με υποβληθέντα στοιχεία τριάντα φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο