Γενικοί  Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου

Ο παρών δικτυακός τόπος προσφέρεται, ως έχει, από το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Βουλευτού Β3 Αθηνών Νίκου Δένδια (το «Πολιτικό Γραφείο») υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

1. Επίσκεψη – χρήση του δικτυακού τόπου

Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται ελεύθερα τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης / χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης / χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί από αθέμιτη ή / και κακή χρήση των σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή / και χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, του σχεδιασμού, των  λογοτύπων,  γραφικών, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Πολιτικού Γραφείου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

3. Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Πολιτικού Γραφείου, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

4. Δικαίωμα Τροποποίησης

Το Πολιτικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες. Επίσης, το Πολιτικό Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης.

5. Δήλωση Αποποίησης

Το Πολιτικό Γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. 

Το Πολιτικό Γραφείο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι ο δικτυακός τόπος ή / και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών / χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

6. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το Πολιτικό Γραφείο δε φέρει οιονδήποτε έλεγχο και δε συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο. Το Πολιτικό Γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή / και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.

Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή / και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. 

7. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, ιδίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679, «ΓΚΠΔ»), του Ν. 4624/2019 και του Ν. 3471/2006 και όπως ειδικότερα προβλέπεται στην οικεία Πολιτική που βρίσκεται αναρτημένη στον παρόντα δικτυακό τόπο («Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»)

8. Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη / επισκέπτη που είναι ανήλικος επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

10. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το Πολιτικό Γραφείο (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7229201, e-mail: [email protected], ταχυδρομική διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 100, Αθήνα Τ.Κ. 115281).

11. Τελευταία Ενημέρωση

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάρτιο του έτους 2024. Παρακαλούνται οι χρήστες της ιστοσελίδας να ανατρέχουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν προσαρμογές σε νέες διατάξεις της νομοθεσίας και διαφοροποιήσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο