Προγραμματισμός και αξιοποίηση πόρων ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ενσωμάτωσης (AMIF)

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ) προβλέπει αφενός την ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, με στόχους την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης (αρ.79) και αφετέρου διακηρύσσει τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών – και στο οικονομικό επίπεδο – κατά τη εφαρμογή των κοινών πολιτικών συνοριακών ελέγχων, ασύλου και μετανάστευσης (αρ.80). Σε αυτό το πλαίσιο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στα νέα ευρωπαϊκά Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ενσωμάτωσης (AMIF) πόροι 3,8 και 3,14 δισ. € αντιστοίχως, εκ των οποίων η αναλογούσα στη χώρα μας χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά σε 446.652.915 €.

Από τη δική της πλευρά, η χώρα μας, όπως κάθε κράτος – μέλος, οφείλει να καταρτίσει και υποβάλει προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης για την απορρόφηση των ως άνω κατ’ αρχάς κατανεμημένων πόρων. Δυστυχώς η Κυβέρνηση και παρά τις προειδοποιήσεις εκ μέρους της ΝΔ, ηγέρθη από την αμεριμνησία της πρώτης περιόδου της μόλις τον Οκτώβριο του 2015, πιεζόμενη από τις υποχρεώσεις του σχεδίου δράσης 17 σημείων για το μεταναστευτικό που αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες στις 25.10.15 και το πρόσφατο ‘τελεσίγραφο’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί αποκλεισμού της από τη ζώνη Σένγκεν.

Η κινητοποίησή της, όμως, αυτή εκδηλώνεται σε νομοθετικό μεν επίπεδο με διαδοχικές προσθήκες και επεκτάσεις κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση διαδικασιών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, σχετικά με τις εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας, τη σίτιση και τη μεταφορά μεταναστών, με τελευταία παραδείγματα τις από 24 και 30.12.2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. 10,11 και 10 αντιστοίχως), σε πρακτικό δε επίπεδο με σπασμωδικές και ασυντόνιστες ενέργειες, όπως η άρον- άρον ανάπτυξη των “hot spots”.

Χωρίς, ωστόσο, ένα ενιαίο σε στόχους, σύλληψη, κατάρτιση και εφαρμογή σχέδιο αφενός για τη φύλαξη των συνόρων και αφετέρου τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η χώρα μας ούτε να ανταποκριθεί δύναται στις υποχρεώσεις της από τη συμμετοχή της στη ζώνη Σένγκεν, ούτε να απορροφήσει από τα ταμεία ISF και AMIF τους πόρους που έχει ανάγκη και δικαιούται.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Κυβέρνηση για την υποβολή και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένων δράσεων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, για ποια περίοδο και με ποια αποτελέσματα.

β) Ποια ειδικότερη κατανομή πόρων σε αναγκαίες δράσεις έχει προβλεφθεί / ζητηθεί, π.χ επέκταση συστημάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης συνόρων, εκσυγχρονισμός μέσων Ελληνικής Αστυνομίας, χώροι υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών κ.α.

γ) Τι ποσά έχουν μέχρι σήμερα ζητηθεί και εκταμιευθεί ή εκκρεμούν προς έγκριση και εκταμίευση από τα ευρωπαϊκά ταμεία ISF και AMIF προς τη χώρα μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο