Προγραμματισμός – συντονισμός για την Α πόρων Ευρωπαϊκών Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ενσωμάτωσης (AMIF)

Προς:

κ. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σοβαρή πτυχή της γενικότερης απροθυμίας της Κυβέρνησης να αξιοποιήσει το πολιτικό και οργανωτικό κεκτημένο της περιόδου 2012-2014 και της αδυναμίας της να χαράξει μια συγκροτημένη πολιτική στους τομείς φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, ασύλου και μετανάστευσης είναι και ο προγραμματισμός της για την απορρόφηση πόρων από τα νέα ευρωπαϊκά Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ενσωμάτωσης (AMIF) της περιόδου 2014-2020, προϋπολογισμού 3,8 και 3,137 δισ. € αντιστοίχως.

Παρ’ ότι στις 25.03.2015 ανακοινώθηκε η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είκοσι δύο νέων πολυετών εθνικών προγραμμάτων για τη χρηματοδότησή τους από τα δύο νέα ταμεία για την περίοδο 2014-2020, η Κυβέρνηση δεν είχε ακόμη καταλήξει καν στο ζήτημα της εσωτερικής κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των σχετικών υπουργικών χαρτοφυλακίων: η κοινή απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην οικεία Αναπληρώτρια Υπουργό εκδόθηκε μόλις στις 08.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 568/08.04.2015), εβδομήντα ημέρες μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χάραξη και το συντονισμό των δράσεων των συναρμόδιων φορέων σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και την ‘αφαίρεση’ των Υπηρεσιών Ασύλου, Πρώτης Υποδοχής και Αρχής Προσφυγών από το πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Η ανακατανομή αυτή αρμοδιοτήτων προκαλεί διάσπαση εποπτείας των υπηρεσιών που είναι οι δυνητικοί ωφελούμενοι από τα νέα ταμεία ISF & AMIF (Σώματα Ασφαλείας / πολιτικές Υπηρεσίες Ασύλου – Πρώτης Υποδοχής κ.α.) και προβλήματα προγραμματισμού, συντονισμού και δημοσιονομικής ευθύνης, όταν μάλιστα, σύμφωνα, με το αρ.3§5 ν.3938/2011, το πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, ιδίως μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) ‘ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού χρηματοδότησης στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, του ασύλου και της μετανάστευσης κατά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και διαχειρίζεται τα προγράμματα που υπάγονται στους ως άνω τομείς … είναι ο κύριος συνομιλητής της χώρας με την Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα χρηματοδότησης και για λοιπά ζητήματα … των τομέων Εσωτερικής Ασφάλειας, Ασύλου και Μετανάστευσης … παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, … έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό του συστήμα­τος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ), σύμφωνα με τους κανόνες του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ευρωπα­ϊκής Ένωσης’.

Κατόπιν τούτων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης και οι ενέργειες στις οποίες έχει έως τώρα προβεί για την αξιοποίηση των πόρων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης & Ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

β) Αντιλαμβάνεται την εμπλοκή που προκαλεί στην απορρόφηση των πόρων των νέων Ταμείων η διάσπαση εποπτείας των ωφελουμένων φορέων (Σώματα Ασφαλείας / πολιτικές Υπηρεσίες Ασύλου – Πρώτης Υποδοχής κ.α.) και άσκησης καθηκόντων στρατηγικού σχεδιασμού χρηματοδότησης στους τομείς της εσωτερικής ασφάλειας, του ασύλου και της μετανάστευσης; Εάν ναι, πως προτίθεται να την αντιμετωπίσει;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο