Προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου του ΥΠΠΟΤ στο Ν. Κέρκυρας και κριτήριο εντοπιότητας

Προς:

Τον Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2104/11.05.04 έγγραφό του, το ΥΠΠΟΤ/21η ΕΒΑ Ν. Κερκύρας, προέβη στην προκήρυξη τεσσάρων θέσεων επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης (ενός αρχιτέκτονα μηχανικού, δύο συντηρητών και ενός τεχνικού συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Παντοκράτορος Χριστού Λίνια Χλωμού Κέρκυρας» με διάρκεια τεσσάρων μηνών και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. Αντίστοιχες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί κι για άλλα έργα του ΥΠΠΟΤ στο Ν. Κέρκυρας.

Οι εν λόγω προκηρύξεις αφορούσαν στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την αποκατάσταση μνημείων, οι δε οικείες συμβάσεις ήσαν ορισμένου χρόνου, οπότε αφενός τέθηκαν εκτός της συνήθους, τακτικής διαδικασίας πρόσληψης του ν.2190/1994 (αρ.14§2 περ. η’) και αφετέρου δεν συμπεριελάμβαναν μοριοδότηση της εντοπιότητας των δημοτών ή/και μονίμων κατοίκων του Ν. Κέρκυρας, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί για τους σκοπούς του ν.2190/1994 ως παραμεθόριος (αρ.16 ν.3801/02.09.09). Οι δημότες ή / και μόνιμοι κάτοικοι των παραμεθορίων περιοχών, κατά κανόνα, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της διάταξης αυτής (αρ.18§2 περ. Δ’ in fine ν.2190/1994 σε συνδυασμό με το αρ.17§8 περ. ιδ’ ιδίου νόμου).

Με την πρόκριση, όμως, διαδικασιών προσλήψεων ορισμένου χρόνου – έστω – προσωπικού, όπως οι ανωτέρω, παρακάμπτεται η τακτική διαδικασία και τα εκ του νόμου προβλεπόμενα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και η εντοπιότητα των δημοτών / κατοίκων, ειδικά των παραμεθορίων νήσων και περιοχών, όπως ο Ν. Κέρκυρας, και, ουσιαστικά, αποκλείονται νέοι επιστήμονες και τεχνίτες που έχουν την ανάγκη, αλλά και την αγάπη, να εργαστούν για τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους. Σ’ αυτό συμβάλλει, περαιτέρω, η πρόβλεψη κατ’ απόλυτο, ουσιαστικά, τρόπο του κριτηρίου της «συναφούς εμπειρίας», αφού, π.χ. επί μιας προκηρυσσόμενης θέσης αρχιτέκτονα μηχανικού δεν είναι δυνατή η διάκριση των θέσεων σε ποσοστό 60% για τις οποίες να απαιτείται εμπειρία και 40% για τις οποίες να μην απαιτείται (σ.7 ανωτέρω προκήρυξης)!

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Πόσες προκηρύξεις και για πόσες θέσεις επιστημονικού – τεχνικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν προκηρυχθεί από υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, για το Ν. Κέρκυρας, από το Σεπτέμβριο του 2009 – οπότε ο νομός συμπεριλήφθηκε στις παραμεθόριες περιοχές – και εντεύθεν και βάσει της εξαίρεσης από την τακτική και συνήθη διαδικασία του ν.2190/1994 (αρ.14§2 περ. η’).

2. Ποια ήταν η χρονική διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων, αρχική και κατόπιν τυχόν παράτασης.

3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου οι νέοι επιστήμονες και τεχνίτες, ειδικά των παραμεθορίων νήσων και περιοχών, τα ιδιαίτερα προβλήματα των οποίων έχει αναγνωρίσει ο συνταγματικός (συνταγματική αναθεώρηση 2008) και κοινός νομοθέτης (αρ.16 ν.3801/02.09.09), να μην αποκλείονται από θέσεις εργασίας, μέσω της καθ’ υπερβολή απαίτησης προηγούμενης συναφούς εμπειρίας και της χρήσης παρεκκλίσεων από την τακτική διαδικασία προσλήψεων του ν.2190/1994.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο