Προώθηση και διευκόλυνση των εξαγωγών – αξιοποίηση ‘Enterprise Greece’

Προς:

α) κ. Υπουργό Οικονομικών

β) κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Η επάνοδος της χώρας στην ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού μοντέλου με έμφαση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την τόνωση του εμπορικού ισοζυγίου και των εξαγωγών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου και των εξαγωγών, η Κυβέρνηση είχε δεσμευθεί δυνάμει του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015 σ.1028) ότι θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες έως τον Δεκέμβριο του 2015, θα επικαιροποιήσει, με τη συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτών ενδιαφερομένων, ένα σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα εγκρίνει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγωγών και θα προχωρήσει στην εφαρμογή τους. Επίσης ότι θα προβεί σε θεσμικές αλλαγές και στην αναδιοργάνωση των τελωνείων έως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, με στόχο την ενίσχυση και διευκόλυνση των εξαγωγών.

β) Αξιοποιείται στο σχεδιασμό αυτό η ‘Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.’ (‘Enterprise Greece’ – ν.4242/2014 ΦΕΚ Α΄ 50/28.02.2014), η οποία συνιστά τον αρμόδιο εθνικό φορέα για την προώθηση των εξαγωγών και, εάν ναι, πως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο