Πρόσκληση για τη χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών και εξέλιξη ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων Ν. Κερκύρας

Προς:

Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Με την έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων, σύμφωνα με το ν.3661/2008 και την Οδηγία 2002/91/ΕΚ, η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ανατέθηκε στους προσωρινούς ενεργειακούς επιθεωρητές, οι προσωρινές άδειες των οποίων χορηγήθηκαν με αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ, κατά το αρ. 7 του π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ Α’ 177), ισχύουν, δε, έως 06.10.2011 (υπ’ αρ. πρωτ.1650/11.10.2010 πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ).

Η χορήγηση οριστικής άδειας ενεργειακού επιθεωρητή προϋποθέτει την παρακολούθηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, διεξαχθησόμενου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), και την επιτυχή ολοκλήρωσή του, η οποία θα διαπιστώνεται κατόπιν εξετάσεων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Παρ’ ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών έχει λήξει από την 30.11.2010, το Υπουργείο δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων, αλλά εξακολουθεί να εκδίδει τέτοιες προσωρινές άδειες σποραδικά, με τελευταία την υπ’ αρ.1480/02.06.2011 απόφαση της κας Υπουργού ΠΕΚΑ, δηλαδή τέσσερις μήνες πριν οι άδειες αυτές λήξουν!

Από την άλλη πλευρά, εκκρεμεί, ακόμη, εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ, η έκδοση οδηγιών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πρέπει να παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να λάβουν οριστική άδεια ενεργειακού επιθεωρητή, μεταξύ των οποίων και οι προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές και μάλιστα έως 06.10.11 (αρ.7§4 π.δ. 100/2010), ο καθορισμός της διαδικασίας εξέτασής τους από το ΤΕΕ, αλλά και η έκδοση πρόσκλησης για τη χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών, η οποία αναμενόταν εντός της άνοιξης του 2011.

Η καθυστέρηση αυτή του ΥΠΕΚΑ προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα μεταξύ των μηχανικών που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως ενεργειακοί επιθεωρητές, σε μια εποχή έντονης κρίσης και υψηλής ανεργίας στον κλάδο της οικοδομής, αλλά και στους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι, μάλιστα, από 09.07.11, θα πρέπει να «εξοπλίζονται» με ΠΕΑ για την εκμίσθωση και τμημάτων κτιρίων (π.χ. διαμερισμάτων), ως κατοικιών ή επαγγελματικής στέγης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών, απευθείας με αποφάσεις του κ. Υπουργού ΠΕΚΑ, με την «επικουρία» της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ) του αρ.11 π.δ.100/2010, την πλειοψηφία των μελών της οποίας ορίζει ο ίδιος, χωρίς τη διεξαγωγή εξετάσεων από το ΤΕΕ και τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής, που θα διασφάλιζε «το αδιάβλητο, την ισοτιμία και την διαφάνεια της διαδικασίας» (αρ.9§6 π.δ.100/2010).

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός :

α) Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη ρύθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης των «οριστικών» ενεργειακών επιθεωρητών (εκπαιδευτικά προγράμματα, εξεταστική διαδικασία).

β) Πότε θα προβεί στην έκδοση πρόσκλησης για τη χορήγηση οριστικών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών.

γ) Εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης ισχύος των προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών, σε αυτή, δε, την περίπτωση, και η έκδοση νέας σχετικής προκήρυξης, ώστε να λάβουν προσωρινή άδεια και νέοι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί.

δ) Πόσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων του Ν. Κερκύρας έχουν τύχει, μέχρι σήμερα, ενεργειακής επιθεώρησης και εγγραφής στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο