Σύνταξη νέου επενδυτικού νόμου και εξέλιξη πληρωμών επενδυτικών σχεδίων εντεταγμένων σε προηγούμενους επενδυτικούς νόμους

Προς:

κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Η ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο και η εφαρμογή των διαδοχικώς ισχυσάντων επενδυτικών νόμων, παρ’ όλες τις επιμέρους αστοχίες τους, έχει συμβάλει διαχρονικά στην τόνωση της απασχόλησης, την αύξηση του ΑΕΠ και του βιοτικού επιπέδου της χώρας.

Μετά την έκδοση των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2013 και ισχύουν από τον Ιούλιο του 2014 και την έγκριση του ελληνικού χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014 – 2020, το Μάιο του 2014, θα πρέπει ν’ ακολουθήσει η σύνταξη του νέου επενδυτικού νόμου για τη καινούργια προγραμματική περίοδο, προσαρμοσμένου στις περιστάσεις και τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, παρά τις σχετικές εξαγγελίες, δεν έχει μέχρι σήμερα σημειωθεί κάποια πρόοδος.

Κατόπιν τούτων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Κυβέρνησης για τη σύνταξη και κατάθεση στη Βουλή του επενδυτικού νόμου της νέας προγραμματικής περιόδου;

β) Ποιες είναι σήμερα οι εκκρεμότητες πληρωμών εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανά ισχύσαντα επενδυτικό νόμο (ν.3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4072/2012, 4146/2013 και 4242/2014, 3299/2004 κ.α.) και ανά κατηγορία παρεχόμενων ενισχύσεων και ποιο το πλάνο εξόφλησής τους;

Μετάβαση στο περιεχόμενο