Τροχοπέδη για τη βιώσιμη οικιστική και οικονομική ανάπτυξη η έλλειψη συγχρόνων χρήσεων γης

Προς:

κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σύμφωνα με στοιχεία πρόσφατης έρευνας (Endeavor Greece) που δημοσιεύθηκαν στο τύπο, το έτος 2016 ιδρύθηκαν στη χώρα 28.615 νέες επιχειρήσεις, 33% λιγότερες σε σχέση με το 2012 και 50% λιγότερες σε σχέση με το 2008. Από αυτές, περίπου εννέα στις δέκα εντάσσονται σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, όπως η εστίαση, η λιανική τροφίμων και το λιανεμπόριο γενικότερα. Ωστόσο, η ανάκαμψη και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας προϋποθέτει την επένδυση σε εξωστρεφείς και παραγωγικούς κλάδους με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία (R & I).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2015 η Ελλάδα αφιερώνει ποσοστό 1% του ΑΕΠ στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D), ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ διαμορφώθηκε σε 2,4% του ΑΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 2% του ΑΕΠ.

Ο εσωστρεφής αυτός προσανατολισμός των νέων επιχειρήσεων και οι υπολειπόμενες σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ και της ΕΕ επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη υπογραμμίζουν το αντίστοιχο έλλειμμα καθοδήγησης και ενίσχυσης εκ μέρους της Κυβέρνησης της έρευνας και καινοτομίας, παρ’ ότι αποτελούν τον πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για την επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάστηκε και λειτουργεί για την περίοδο 2014-2020 το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας ‘Horizon 2020’, με διαθέσιμη χρηματοδότηση σχεδόν 80 δισ. ευρώ καθ’ όλη την προγραμματική επταετία στην οποία προστίθενται και οι ιδιωτικές επενδύσεις που αναμένεται αυτή να προσελκύσει.

Κατόπιν τούτων,
ερωτώνται οι κ.κ. συναρμόδιοι Υπουργοί

α) Με ποιες συγκεκριμένες προσκλήσεις, αντίστοιχες εντάξεις και απορροφήσεις αντιμετωπίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρεφούς, παραγωγικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

β) Μέσω ποιών δράσεων έχουν μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί ή αναμένεται να αξιοποιηθούν στη χώρα μας πόροι του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας ‘Horizon 2020’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την απόληψη χρηματοδοτήσεων βάσει της από 15.07.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με ποια μέχρι σήμερα αποτελέσματα (χρηματοδοτούμενα σχέδια και αντίστοιχες καταβολές), μετά και τη σύσταση του ‘Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας’ με το ν.4429/2016 (Α΄ 199).

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο