Βάσει ποιας νομοθετικής εξουσιοδότησης σκοπεύει η Κυβέρνηση να εγκρίνει και υπογράψει την επέκταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης;

Προς:

κ. Υπουργό Οικονομικών

Κατόπιν αιτήματος της Κυβέρνησης, η Ευρωομάδα (Eurogroup), με τις ανακοινώσεις της 20ης και 24ης Φεβρουαρίου, αποφάσισε την ενεργοποίηση των εθνικών διαδικασιών για την τετράμηνη επέκταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF/ΕΤXΣ) για τη χώρα μας.

Η εν λόγω Σύμβαση του Μαρτίου 2012 και οι δύο τροποποιήσεις της, του Δεκεμβρίου του 2012 και του Δεκεμβρίου του 2014 αντιστοίχως, είχαν εγκριθεί σε σχέδιο, για λόγους εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), οι οποίες περιελάμβαναν και ειδική εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για την υπογραφή τους, εν συνεχεία δε είχαν κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή: άρθρο 1ο ν.4060/2012 (ΦΕΚ Α΄ 65/22.03.12), άρθρο 48 ν.4111/2013 (Α΄ 18/25.01.13) και άρθρο 70 ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/24.12.14), αντιστοίχως.

Παρ’ ότι η Κυβέρνηση αιτήθηκε εγγράφως τη νέα επέκταση της Σύμβασης και παρουσίασε τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωομάδας ως πολιτικές της επιτυχίες, εντούτοις, η δεδηλωμένη απροθυμία βουλευτών της Συμπολίτευσης – ακόμη και Υπουργών – να συμμεριστούν τον ‘επίσημο ενθουσιασμό’ της, φαίνεται να την πειθαναγκάζει στην υπογραφή της χωρίς προηγούμενη έγκρισή της από τη Βουλή.

Ωστόσο, αφενός μεν η πρώτη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης του Μαΐου 2010 είχε υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομικών βάσει της ειδικής και αποκλειστικής προς τούτο εξουσιοδότησης του αρ.1ου παρ.4 ν.3845/2010, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο μόνο παρ.9 ν.3847/2010, αφετέρου δε η (δεύτερη) Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης του Μαρτίου 2012 και οι δύο τροποποιήσεις της είχαν υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομικών βάσει ειδικών και αποκλειστικών, και πάλι, αντιστοίχων νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες δεν είναι νομικά δυνατό να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Σε περίπτωση που τελικά η Κυβέρνηση προκρίνει την – πολιτικά και διαπραγματευτικά απρόσφορη – επιλογή παράκαμψης της Βουλής, βάσει ποιας νομοθετικής εξουσιοδότησης σκοπεύει να προχωρήσει στην έγκριση και υπογραφή της τετράμηνης επέκτασης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης;

β) Αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση πόση ανασφάλεια προκαλεί στην πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις η εφεκτικότητα και προχειρότητα με την οποία – για μικροκομματικούς λόγους – προσεγγίζει το σοβαρότατο ζήτημα της επέκτασης της δανειακής σύμβασης, όταν μάλιστα Κοινοβούλια άλλων χωρών, που δεν είχαν τους δικούς μας λόγους επείγοντος, έσπευσαν να παράσχουν τις σχετικές εγκρίσεις πριν την εκπνοή της προηγούμενης, δίμηνης παράτασής της (28.02.2015);

Μετάβαση στο περιεχόμενο